-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Otázky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia (plán C a D) – obor Statistické a pojistné inženýrství

Student v rámci státní zkoušky ze statistiky odpovídá na dvě otázky z čísel 1–60 a jednu z čísel 61–90. Během státní zkoušky z pojistného inženýrství odpovídá na dvě otázky z čísel 91−120.

Státní zkouška ze statistiky

 1. Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti (pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi). Definice pravděpodobnosti.
 2. Bayesův vzorec a možnosti jeho využití.
 3. Popis rozdělení nespojité a spojité náhodné veličiny.
 4. Teoretická nespojitá a spojitá rozdělení a možnosti jejich použití.
 5. Momentové a kvantilové charakteristiky náhodné veličiny.
 6. Popis pravděpodobnostního rozdělení dvou a více náhodných veličin. Číselné charakteristiky vektorů.
 7. Sdružené, marginální a podmíněné rozdělení náhodného vektoru.
 8. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 9. Jednorozměrné a vícerozměrné normální rozdělení; jeho parametry a použití v praxi.
 10. Náhodný výběr; výběrové statistiky a jejich rozdělení.
 11. Metody konstrukce bodového odhadu a vlastnosti bodových odhadů.
 12. Intervalový odhad – konstrukce, interpretace, vlastnosti.
 13. Základní pojmy testování hypotéz. Metody konstrukce testů. Nejsilnější a stejnoměrně nejsilnější testy.
 14. Bodové a intervalové odhady parametrů normálního rozdělení.
 15. Bodový a intervalový odhad parametru alternativního rozdělení (velký i malý výběr).
 16. Testy hypotéz o parametrech (jednorozměrného) normálního rozdělení. Test o střední hodnotě ve velkém výběru.
 17. Testy rovnosti středních hodnot ve dvou normálních rozděleních (párové a nezávislé výběry).
 18. Test o parametru alternativního rozdělení; test rovnosti parametrů ve dvou nezávislých výběrech (velké výběry).
 19. Popis a prezentace jednorozměrných a vícerozměrných dat.
 20. Průzkumová analýza dat.
 21. Rozdíly mezi klasickým a zobecněným lineárním regresním modelem.
 22. Problematika heteroskedasticity a autokorelace v regresi.
 23. Důsledky a řešení problému multikolinearity v regresi.
 24. Test obecné lineární hypotézy a jeho využití v regresi.
 25. Měření individuálního přínosu vysvětlujících proměnných v regresi.
 26. Identifikace odlehlých a vlivných pozorování v regresi.
 27. Hodnocení kvality regresního modelu.
 28. Typy korelačních koeficientů a důsledky jejich vzájemných vztahů.
 29. Odhad lineární funkce regresních parametrů.
 30. Typy reziduí a jejich využití v regresi.
 31. Kritéria pro klasifikaci vícerozměrných statistických metod.
 32. Porovnání dvou vektorů středních hodnot.
 33. Úsudky o náhodném vektoru (vícerozměrné testy a simultánní intervaly spolehlivosti).
 34. Testy o kovariančních a korelačních maticích.
 35. Obecný lineární model (propojení regrese, analýzy rozptylu a analýzy kovariance).
 36. Metoda hlavních komponent.
 37. Faktorová analýza.
 38. Diskriminační analýza.
 39. Vícerozměrná analýza rozptylu.
 40. Kanonická korelační analýza.
 41. Shluková analýza.
 42. Základní charakteristiky a míry dynamiky v časových řadách.
 43. Modely deterministického trendu.
 44. Sezónní složka v časových řadách a její modely.
 45. Adaptivní metody modelování trendové a sezónní složky.
 46. Stochastický proces a jeho stacionarita.
 47. Autokorelační struktura v časových řadách.
 48. Lineární modely stacionárních časových řad (AR, MA, ARMA).
 49. Lineární modely nestacionárních časových řad (ARIMA).
 50. Výstavba modelů v Boxově-Jenkinsově metodologii.
 51. Základní principy konstrukce předpovědí v časových řadách.
 52. Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR).
 53. Kointegrace v časových řadách.
 54. Výběry z konečných populací. Vyběr s vracením a bez vracení. Porovnání vydatnosti odhadu průměru a úhrnu.
 55. Formy a techniky výběrů.
 56. Bodový a intervalový odhad průměru a úhrnu při prostém náhodném výběru.
 57. Bodový a intervalový odhad relativní a absolutní četnosti při prostém náhodném výběru.
 58. Důvody pro nepřímý výběr jednotek. Porovnání oblastního, skupinového, dvoustupňového (vícestupňového) a přímého náhodného výběru.
 59. Bodový a intervalový odhad průměru a úhrnu při poměrovém a regresním odhadu.
 60. Bodový a intervalový odhad průměru a úhrnu při dvou a vícestupňovém výběru, oblastním výběru a výběru skupin.
 61. Nezjištěná ekonomika a její odraz při odhadu HDP.
 62. Členění obyvatelstva podle ekonomické aktivity, měření zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
 63. Odvětvové a sektorové členění ekonomiky. Obecné schéma posloupnosti účtů institucionálních sektorů a národního hospodářství.
 64. Pojetí konjunkturální statistiky průmyslu.
 65. Vztah ročních a čtvrtletních účtů, periodicita sestavování odhadů HDP.
 66. Teoretické a v ČR používané způsoby měření inflace.
 67. Základní makroekonomické agregáty a jejich vztahy.
 68. Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita, jednotkové pracovní náklady.
 69. Životní úroveň a možnosti jejího měření.
 70. Spotřeba domácností, spotřební jednotky, koeficienty pružnosti.
 71. Průzkumy očekávání: význam pro ekonomiku a jejich praktické použití.
 72. Účet národního hospodářství a účet nerezidentů – základní souvislosti a rozdíly.
 73. Mzdová šetření v České republice.
 74. Nominální a reálné ukazatele. Cenové očišťování v národním účetnictví.
 75. Jednotlivé generace souhrnných indexů a jejich využití v české statistické praxi.
 76. Podstata a cíle národního účetnictví, význam a úloha standardů OSN a Evropské unie.
 77. Pojetí konečné spotřeby v systému národního účetnictví, mezní a průměrný sklon ke spotřebě a k úsporám.
 78. Vztahy mezi produkcí, důchodem, úsporou a akumulací a jejich význam pro analýzy v národním účetnictví.
 79. Základní ekonomické subjekty v ekonomice a jejich zobrazení v národním účetnictví.
 80. Účet jednotky a účet transakce.
 81. Typy ekonomických transakcí a způsob jejich zobrazení v národním účetnictví.
 82. Metody využívané při analýze mezd.
 83. Princip konstrukce integrovaných ekonomických účtů a jejich význam.
 84. Obecné schéma konstrukce tabulek input-output a jejich využití pro ekonomickou analýzu.
 85. Pojetí akumulace a změn jmění v národním účetnictví.
 86. Metody odhadu hrubého domácího produktu.
 87. Definice národního hospodářství v národním účetnictví a její souvislost s pojetím hrubého domácího produktu.
 88. Účty institucionálních sektorů – specifika z pohledu popisu jejich ekonomického chování.
 89. Revize standardu národního účetnictví EU z roku 1995 – zásadní koncepční změny.
 90. Další směry rozvoje národního účetnictví – satelitní účty, regionální účty, čtvrtletní účty.

Státní zkouška z pojistného inženýrství

 1. Výpočet jednorázového nettopojistného pro kapitálová životní pojištění, využití komutačních čísel.
 2. Výpočet jednorázového nettopojistného pro důchodová pojištění, využití komutačních čísel.
 3. Nettorezervy v životním pojištění a popis jejich tvorby. Rizikový kapitál. Ukládací a riziková část nettopojistného v životním pojištění.
 4. Lékařský underwriting v životním pojištění, zahrnutí v pojistných kalkulacích.
 5. Konstrukce bruttopojistného na základě správních nákladů životní pojišťovny.
 6. Redukce při neplacení pojistného v životním pojištění, způsob jejich určování.
 7. Zajišťování v životním pojištění.
 8. Flexibilní produkty životního pojištění, způsoby fungování těchto produktů.
 9. Typy změn v pojistných hodnotách v praxi životních pojišťoven.
 10. Konstrukce bruttorezervy v životním pojištění. Zillmerování rezerv.
 11. Pojištění skupiny osob a pojištění více životů.
 12. Pojištění vážných onemocnění, typy a způsoby výpočtu ročního nettopojistného.
 13. Důvody tvorby rezerv v oblasti životního pojištění, obecný princip konstrukce nettorezerv. Grafické znázornění průběhu nettorezerv pro smíšené pojištění, dočasné pojistné pro případ smrti a odložený doživotní důchod.
 14. Hlavní zdroje zisku v životních pojišťovnách. Přístupy k podílu na zisku v životních pojišťovnách.
 15. Úrazové pojištění a soukromé zdravotní pojištění, způsob určení pojistného u těchto produktů.
 16. Soukromé penzijní pojištění.
 17. Příklady důležitých pojistných produktů životních pojišťoven. Pojištění s výhradou vrácení pojistného.
 18. Pojistné rezervy v neživotním pojištění. Výpočet IBNR rezervy.
 19. Základní formy neživotního pojištění, způsob konstrukce nettopojistného a průběh intenzity pojistné ochrany v závislosti na výši škody.
 20. Škodní tabulky a výlukový řád ze škodního stavu v neživotním pojištění.
 21. Zajišťování v neživotním pojištění.
 22. Systém bonus-malus v neživotním pojištění. Konkrétní návrh systému bonus-malus pro havarijní pojištění.
 23. Tarifní skupiny v neživotním pojištění. Statistické podklady a ukazatele sledované v neživotním pojištění.Konkrétní návrh a vymezení tarifních skupin pro havarijní pojištění.
 24. Modelování výše škody v oblasti neživotního pojištění.
 25. Pojistné rezervy v neživotním pojištění. Souvislost výše těchto rezerv a pravděpodobnosti ruinování. Odhad výše těchto rezerv.
 26. Trojúhelníková schémata a jejich použití pro stanovení pojistných rezerv v neživotním pojištění.
 27. Modelování počtu pojistných nároků v oblasti neživotního pojištění.
 28. Slevy a přirážky v neživotním pojištění a jejich příklady.
 29. Konstrukce bruttopojistného v neživotním pojištění.
 30. Spoluúčast v neživotním pojištění, postup konstrukce nettopojistného se zahrnutím spoluúčasti.

Literatura:

Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing. Praha 2009.
Cipra, T.: Pojistná matematika – teorie a praxe. 2. vydání. Ekopress. Praha 2006.
Čermák, V., Vrabec, M.: Teorie výběrových šetření I., II., III. Oeconomica. Praha 1999.
Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (tři díly). Informatorium. Praha 2005, 2007.
Hronová, S., Fischer, J., Hindls, R., Sixta, J.: Národní účetnictví. Nástroj popisu globální ekonomiky. C. H. Beck, Praha 2009.
Jílek, J., Moravová, J.: Ekonomické a sociální indikátory. Futurum. Praha 2007.
Kahounová, J. , Bílková, D.: Počet pravděpodobnosti. Oeconomica. Praha 2004.
Kahounová, J.: Úvod do teorie odhadu. Oeconomica. Praha 2006.