Okruhy k SDZ

STATISTIKA

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 12) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen širší teoretické vědomosti, ale také zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků ve studovaném oboru. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru, schválení Vědeckou radou FIS. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty. Součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku jednou opakovat.
Povinnou součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba písemně předložených tezí disertační práce.

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Metody redukce ekonomických dat
 2. Klasifikační metody v ekonomii
 3. Analýza rozptylu a kovariance
 4. Analýza kontingenčních tabulek
 5. Loglineární a logitový model
 6. Shluková analýza v ekonomických aplikacích
 7. Nelineární regresní analýza
 8. Robustní a neparametrická statistika
 9. Bayesovská statistika v ekonomii
 10. Výběrová šetření
 11. Analýza ekonomických časových řad
 12. Hospodářská a sociální statistika
 13. Národní účetnictví
 14. Použití statistických metod v demografii

Základní literatura k SDZ

HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I. Vícerozměrné statistické metody [1]. 2. přeprac. vyd. Praha : Informatorium, 2007.
HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody [2]. Praha : Informatorium, 2005.
HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., PECÁKOVÁ, I., PLAŠIL, M., PRŮŠA, M., ŘEZANKOVÁ, H., VLACH, P., SVOBODOVÁ, A. Vícerozměrné statistické metody [3]. 2. vyd. Praha : Informatorium, 2007.
BLATNÁ, D. Neparametrické metody II. Neparametrické odhady. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999.
ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření – část 1. Praha : VŠE, 1999.
ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření. Část 2. Praha : VŠE, 1998.
ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření. Část 3. Praha : VŠE, 1999.
ARLT, J., ARLTOVÁ, M.: Ekonomické časové řady. Praha : Professional Publishing, 2009.
PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. 2. dopl. vydání. Praha : Professional Publishing, 2011.
ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. aktual. vydání. Praha : Professional Publishing, 2011.
ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D., SNÁŠEL, V. Shluková analýza dat. 2. rozšíř. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009.
JÍLEK, J., MORAVOVÁ, J. Ekonomické a sociální indikátory. 1. vyd. Praha : FUTURA, 2007.
HRONOVÁ, S., FISCHER, J., HINDLS, R., SIXTA, J. Národní účetnictví (Nástroj popisu globální ekonomiky). 1. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009.
MAZOUCH, P., FISCHER, J. Lidský kapitál – měření, souvislosti, prognózy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011.