Předmět 4ST204

Vítejte na stránkách s informacemi, podklady, materiály a daty k předmětu Statistika pro informatiky – 4ST204. Další detailní informace jsou také v sylabu v InSIS

Doporučená literatura

Pro statistiku:

Hindls R. aj.: Statistika v ekonomii, Professional Pubishing, Praha 2018

Marek L. aj. Statistika v příkladech, Professional Publishing, Praha 2013

Kolektiv: Základy statistiky v příkladech, Tribun, Brno 2014

 

Pro Rko:

R snadno a rychle 1: Úvod do jazyka

R snadno a rychle 2: Vizualizace dat a programování

 

Přehled studované látky:

Přehled kapitol z učebnic Statistika v ekonomii a Statistika v příkladech, které jsou obsahem 4ST204 s jejich přibližným zařazením v rámci semestru.

Co se učit

 

Materiály ke studiu

Vzorce, které využijete v průběhu hodin statistiky a v čisté/nepopsané podobě si je můžete vzít ke zkoušce, najdete zde:

vzorce

Statistické tabulky, které obsahují vybrané hodnoty z kvantilových a distribučních funkcí základních rozdělení, jako jsou normované normální, Studentovo a další. Stáhnout si je můžete zde:

tabulky

 

Potřebné programy na doma

V průběhu semestru bude využíván jazyk R k práci s daty, pro jednotlivé výpočty až po odhady regresních modelů.  Rstudio je jedno z nejpoužívanějších IDE (integrated development environment) pro práci v R, a právě v něm budeme pracovat.

Rstudio bez R vám samo o sobě nebude fungovat, jak má, a proto provádějte instalaci v následujícím pořadí (oba programy jsou k dispozici zdarma).:

Detailní popis instalace pro Windows i Mac najdete např.: zde

 

Data

Většinu dat používaných na cvičení najdete zde.

 

Obecné pokyny a pravidla k předmětu 4ST204

  1. Dodatečné zapisování studenta nad kapacitu přednášky/cvičení není povoleno.
  2. Hodnocení studenta probíhá na základě dvou písemných průběžných testů a závěrečného písemného testu ve zkouškovém období. Pro předmět 4ST204 je podmínkou získání minimálně 40 %, tj. 16 bodů z průběžných testů, při nesplnění této podmínky se student nemůže zúčastnit závěrečného testu a je hodnocen známkou 4.
  3. K průběžným testům i k závěrečnému testu jsou povoleny pouze oficiální vzorce a tabulky. V případě, že budou vzorce nebo tabulky jakýmkoliv způsobem upraveny či doplněny textem, mohou být studentovi bez náhrady odebrány pedagogickým dozorem.
  4. Omluva předmětu v průběhu semestru. Lze jen ve zcela mimořádných případech, na základě lékařského dokladu o pracovní neschopnosti (neakceptuje se Výměnný poukaz) s délkou pracovní neschopnosti min. 4 týdny během daného semestru (omlouvá pouze přednášející). Studenti Fakulty informatiky a statistiky se při omlouvání 4ST204 řídí Opatřením děkana č. 1/2010 a studenti Národohospodářské fakulty dle pokynů uvedených v Závazném postupu pro omlouvání jednotlivých předmětů. Lékařské potvrzení musí být vložené v ISISu a je nutné o této skutečnosti informovat přednášejícího neprodleně po ukončení pracovní neschopnosti (nebude akceptováno zpětně po několika týdnech). Omluva musí být provedena nejpozději v prvém týdnu zkouškového období.
  5. Pokud se student, který byl nemocen v průběhu semestru, probíranou látku doučí a ještě v průběhu semestru absolvuje v náhradním termímu napsání průběžných testů, může zkoušku vykonat. Napsání průběžných testů v náhradním termínu musí být provedeno nejpozději v prvém týdnu zkouškového období.
  6. Omluva předmětu v průběhu zkouškového období.  Pokud bude chtít student omluvit předmět na základě dokladu o pracovní neschopnosti ve zkouškovém období, platí pro tuto omluvu stejné podmínky jako v semestru s tím, že předmět může být omluven, pokud student v době pracovní neschopnosti neskládal zkoušky z jiných předmětů (omlouvá pouze přednášející) a potvrzení o neschopnosti bylo vloženo v ISISu.
  7. Omluva závěrečného testu. Omluva bude provedena pouze na základě lékařského dokladu o pracovní neschopnosti doručeného přednášejícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zkoušky (viz Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017, účinný od 1. 9. 2017)). Upozornění – omluvenka na předposlední a poslední zkouškový termín nezakládá nárok na omluvení celého předmětu.

 

Průběžné testy

V semestru je nutné absolvovat dva průběžné testy;  za každý můžete získat až 20 bodů. Každý test trvá pouze 30 minut, je proto potřeba, abyste byli dobře připraveni. Průběžné testy jsou v gesci jednotlivých cvičících, od kterých vždy včas předem obdržíte potřebné instrukce. Test musíte absolvovat v rámci cvičení (s cvičícím) na kterém jste zapsáni. K dispozici budete mít počítač s R a Rstudiem, případně si můžete vzít „čisté“ vzorce, tabulky a kalkulačku.  Z obou testů dohromady musíte mít alespoň 16 bodů, abyste se mohli přihlásit na závěrečnou zkoušku. Body najdete vždy v záznamníku učitele a uzavírají se na konci 13. týdne, kdy k nim i váš cvičící ztrácí přístup.

 

Závěrečný test

Závěrečný test (maximálně 60 bodů) bude probíhat v elektronické podobě v počítačových učebnách. K dispozici budete mít počítač s R a Rstudiem, případně si můžete vzít „čisté“ vzorce, tabulky a kalkulačku ostatní materiály nejsou povoleny.

V testu očekávejte otázky a příklady. Teoretické otázky mají uzavřenou podobu (ANO/NE, A)/B)/C)…) a vždy je pouze jedna správná odpověď. Následně jsou v rámci testu vždy ještě tři příklady, které mají různý počet podotázek; odpovědi na ně jsou opět uzavřené. Na test máte 60 minut. Závěrečný test je zcela v gesci vašeho přednášejícího, nemá smysl test diskutovat s vašimi cvičícími, nemají k němu přístup. V případě dotazů se tedy obracejte na svého přednášejícího.