Informace o katedře

Hlavním cílem katedry je poskytnout budoucím ekonomům – všem studentům VŠE – znalosti statistiky – především metod, pomocí nichž lze vyhodnocovat hospodářské údaje, vývojové tendence a souvislosti ekonomických ukazatelů v podniku i v celém národním hospodářství. Tyto znalosti patří k základu, bez něhož se dobrý ekonom neobejde. V oblasti výuky základních statistických postupů spočívá těžiště pedagogické práce všech členů katedry. Podstatně širší rozsah statistických metod, modelových přístupů a pojistného inženýrství je potom určen pro studenty statistických oborů poskytovaných katedrou. Důležitou součástí celé výuky katedry je i využívání výpočetní techniky a špičkového specializovaného statistického softwaru.

Katedra se v současné době podílí na zabezpečování studijních oborů, které jsou akreditovány v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Konkrétně jde o bakalářské obory  Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie, navazující magisterské obory Statistika, Statisticko-pojistné inženýrství (na tento obor se již nepřijímá), Ekonomická demografie a Quantitative Economic Analysis (vyučovaný v angličtině) se standardní délkou studia 2 roky a doktorský studijní program Statistika.

Statistické studium představuje průřez všemi podstatnými a nejpoužívanějšími statistickými nástroji a postupy potřebnými při analýze ekonomických dat. Souběžně s tím se student seznamuje rovněž s důležitými stránkami pojistného inženýrství. Cílem je naučit posluchače oboru Statistika aplikovat statistické analytické a prognostické postupy v nejrůznějších ekonomických situacích a seznámit ho detailně i s pojistnými produkty, rozbory a strategiemi, které patří neoddělitelně k praxi na tuzemských i zahraničních pojistných trzích. Přirozenou částí je i získání důkladných znalostí pro práci s počítači.

Vzhledem k širokému zaměření studia nalézají absolventi uplatnění v oblasti státní a podnikové statistiky, v bankách, ve sféře finančních aktivit (investování pojistného kapitálu, pojištění finančních úvěrů), v činnosti komerčních pojišťoven, penzijních fondů a zdravotních pojišťoven, ale také v marketingových, poradenských a výzkumných institucích včetně mezinárodních, a rovněž tam, kde se vychovávají odborníci v oblasti statistiky a pojistného inženýrství.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti je dále garantem čtyř vedlejších specializací, které jsou určeny zejména pro studenty ostatních fakult VŠE. Cílem výuky na vedlejších specializacích Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza je naučit studenty orientovat se v různých metodách, umožňujících analýzu kvantitativních a kvalitativních dat tak, aby uměli rozeznávat, které ekonomické údaje jsou podstatné, kde, popř. jak je lze získat, jaké metody a postupy jsou v dané situaci vhodné a které podmínky musí být splněny k tomu, aby nedošlo ke vzniku nesprávných závěrů. Tedy nejen naučit s těmito metodami pracovat a provádět zobecňující úsudky, ale naučit i rozumět různým typům údajů, oceňovat jejich vypovídací schopnost a připravovat podklady pro přijetí kvalifikovaných rozhodnutí. Ve vedlejších specializacích Pojistné inženýrství a Insurance Mathematics (určené pro studenty oborů vyučovaných v angličtině) jsou přednášeny všechny základní postupy, metody a strategie pojistného inženýrství využitelné na tuzemských i zahraničních pojistných trzích a v řídicí praxi pojišťoven. Kromě toho studenti získají rozšířené znalosti z matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti, které lze aplikovat v oblasti pojišťovnictví s využitím specializovaného statistického softwaru.