Granty

GAČR

 • Projekt Excelence GAČR – DYME – Dynamické modely v ekonomii (2012-2018) – prof. Arlt
 • Modelování finančních a ekonomických časových řad – aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod (2012-2014) – Mgr. Bašta
 • Modelování demografických časových řad v České republice (2009-2011) – Ing. Arltová
 • Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích (2005-2007) – doc. Trešl
 • Ekonomické časové řady (2004-2006) – doc. Arlt
 • Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích (2003-2005) – Ing. Závodský
 • Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi (2000-2002) – doc. Arlt

GAČR – spoluřešitelství

 • Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost. GAČR (2010-2012) – prof. Řezanková (řeš. prof. Bělohlávek, UP Olomouc)
 • Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace. GAČR (2005-2007) – doc. Řezanková (řeš. prof. Bělohlávek, UP Olomouc)
 • Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu. GAČR (2001-2003) – doc. Řezanková (řeš. Ing. Húsek, ÚI AV ČR)

MŠMT – Výzkumné záměry

 • Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování (2007-2013) – prof. Hindls
 • Metody exploatace informačních zdrojů (1999-2004) – prof. Hindls

Granty, na kterých se podíleli pracovníci katedry jako členové týmů:

 • Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky. GAČR (2018-2020) – doc. Arltová (spoluřeš. za VŠE prof. Pavel, KVF VŠE Praha)
 • Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu. GAČR (2015-2017) – doc. Arltová (řeš. doc. Langhamrová, KDEM VŠE Praha)
 • Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace. GAČR (2010-2012) – prof. Arlt (řeš. doc. Durčáková, FFÚ VŠE Praha)
 • Reprodukce lidského kapitálu. MŠMT (2006-2011)- Ing. Arltová (od r. 2010) (řeš. doc. Koschin, od r. 2009 doc. Langhamrová, KDEM VŠE Praha)
 • Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé. GAČR (2006-2008) – doc. Arlt (řeš. prof. Mandel, FFÚ VŠE Praha)
 • Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU. GAČR (2005-2007) – prof. Hindls (řeš. prof. Machková, FMV VŠE Praha)
 • Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky). GAČR (2003-2005) – doc. Arlt (řeš. doc. Mandel, FFÚ VŠE Praha)
 • Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace. GAČR (2003-2005) – Ing. Arltová (řeš. doc. Izák, FFÚ VŠE Praha)
 • Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU. GAČR (2002-2004) – prof. Hindls (řeš. prof. Machková, FMV VŠE Praha)
 • Neurofyziologickým modelem inspirované sekvenční učení pro umělou inteligenci. Barrande (2005-2006) – doc. Řezanková (řeš. Ing. Húsek, ÚI AV ČR, M. Dufossé, Université Pierre et Marie Curie, Paříž)
 • Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu. Barrande (2002-2003) – doc. Řezanková (řeš. Ing. Húsek, ÚI AV ČR, prof. Combé, Université de Provence, Marseille)
 • Analýza informačních a dynamických vlastností rekurentních neuronových sítí. Barrande (1999-2000) – doc. Řezanková (řeš. Ing. Húsek, ÚI AV ČR, prof. Combé, Université de Provence, Marseille)

IGA/A

 • Machine-learning and artificial intelligence based methods to model blockchain generation process and prices of the top 30 most influential cryptocurrencies using dynamic and canonical time warping (2022) – Ing. Jiří Koudelka
 • A machine-learning and other non-conventional approches to survival time-event predicting: an innovation of established methodology and application to rare events of various provenience (2021-2022) – Ing. MUDr. Štěpánek

IGS

 • Advanced Approaches to Hierarchical Cluster Analysis of Categorical and Mixed-Type Data (2024) – Ing. Horníček (členové týmu z KSTP: prof. Řezanková, Ing. Šulce, Ing. Cibulková)
 • A machine learning and other approaches to statistical inference and prediction in survival analysis (2023-2024) – Ing. MUDr. Štěpánek
 • Prediction and visualization of causes-of-deaths seasonality and death excess rates using machine-learning approaches (2022-2023) – Ing. MUDr. Štěpánek
 • Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí (2021-2022) – Ing. Koudelka (členové týmu z KSTP: Ing. MUDr. Štěpánek, doc. Marek, Bc. Kováč)
 • Metody segmentování výnosových křivek s důrazem na strojové učení a shlukovou analýzu (2021-2022) – Ing. et Ing. Šťastný (členové týmu z KSTP: Ing. Koudelka, doc. Marek)
 • Vybrané problémy hierarchické shlukové analýzy kategoriálních dat (2021) – Ing. Horníček (členové týmu z KSTP: Mgr. Cibulková, prof. Řezanková, Ing. Šulc, Bc. Kupková, Bc. Nováková)
 • Rozvoj vícestavových modelů analýzy přežívání a jejich aplikace v modelování přidané hodnoty nad finančními daty (2020-2021) – Ing. Habarta (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. MUDr. Štěpánek, doc. Malá, Bc. Kováč)
 • Metody pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů (2020) – Ing. Vozár (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Danko, doc. Marek)
 • Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase (2018-2019) – Ing. Kovář (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Čabla, Ing. Habarta, doc. Malá)
 • Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy (2018-2019) – Mgr. Cibulková (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Sirota, Ing. Šulc, prof. Řezanková)
 • Shluková a regresní analýza mikropanelových dat (2017-2018) – Ing. Sobíšek (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Fojtík, Mgr. Gerthofer, doc. Pecáková)
 • Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice (2017-2018) – Ing. Smrčková (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Sládek, doc. Arltová)
 • Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití (2017-2018) – Ing. Matějka
 • Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu (2017-2018) – RNDr. Flimmel (členové řešitelského týmu z KSTP: RNDr. Flimmel, Ing. Čamaj, Ing. Fojtík, doc. Malá, Ing. Procházka)
 • Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie (2017-2018) – Ing. Fojtík (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Zimmermann, Ing. Procházka, prof. Hindls)
 • Demografické modely v software R (2017) – Ing. Šimpach (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Štrbo)
 • Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického (2017) – Ing. Závodský (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Šimpach, Mgr. Cibulková, Ing. Sirota)
 • Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti (2016) – Mgr. Bašta (členové řešitelského týmu z KSTP: RNDr. Flimmel, Ing. Procházka)
 • Hodnocení měr podobnosti pro nominální data (2016–2017) – Ing. Šulc (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Matějka, Ing. Procházka, prof. Řezanková)
 • Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu (2016) – Mgr. Gerthofer (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Budka, doc. Pecáková, Ing. Zimmermann)
 • Doba nezaměstnanosti po krizi (2015) – Ing. Čabla
 • Způsoby kalibrace rizikově neutrálníchscénářů úrokových měr v české koruně (2015) – Ing. Šára
 • Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti (2015-2016) – Ing. Zimmermann
 • Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace (2014-2015) – Ing. Langhamrová
 • Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternatívních statistických technik v ekonomických aplikacích (2014) – Mgr. Ing. Marcinko
 • Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod (2014) – Ing. Stecenková
 • Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohách (2013) – Ing. Löster
 • Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat (2013) – Mgr. Pastorek
 • Řešení vybraných problémů shlukové analýzy (2012) – prof. Řezanková
 • Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize (2012) – Ing. Čabla
 • Pokročilé metody shlukové analýzy (2011) – prof. Řezanková
 • Nové možnosti aplikace statistických metod pro potřeby pojišťoven (2011) – Ing. Zimmermann
 • Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize – podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů (2010-2011) – Ing. Bílková
 • Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů (2010) – doc. Blatná
 • Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice (2010) – Ing. Helman
 • Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů (2010) – Ing. Mazouch
 • Metody redukce dimenzionality v datových souborech s kvalitativními proměnnými (2010) – prof. Řezanková
 • Metody predikce bodů zvratu ve finančních časových řadách (2010) – doc. Trešl

IGA

 • Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů (2008-2009) – Ing. Löster
 • Stochastické modely finančního a pojistného rizika (2008-2009) – Ing. Zimmermann
 • Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondů (2008–2009) – Ing. Mazouch
 • Stochastické modely finančního a pojistného rizika (2007-2008) – Ing. Zimmermann
 • Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů (2007-2008) – Ing. Löster
 • Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany (2007-2008) – Mgr. Václavík
 • Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva (2007–2008) – Ing. Mazouch
 • Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů (2006-2007) – Ing. Löster
 • Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii (2006-2007) – Mgr. Václavík
 • Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování (2006-2007) – Ing. Zimmermann
 • Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů (2005-2006) – doc. Jarošová
 • Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích (2005-2006) – Ing. Vlach
 • Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR (2005-2006) – Ing. Zimmermann
 • Modelování doby do získání zaměstnání v ČR (2004-2005) – Ing. Jarošová
 • Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE (2004-2005) – Ing. Hanusek
 • Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích (2004-2005) – Ing. Vlach
 • Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR (2003-2004) – Ing. Jarošová

FRVŠ

 • Úvod do teorie popisné statistiky s využitím programovacího jazyka Visual Basic for Application – Inovace cvičení předmětu Statistika 1 (2013) – Mgr. Pastorek
 • Inovace výuky statistiky pro ekonomy pomocí systému SAS (2004) – doc. Blatná
 • Interaktivní prostředí pro výuku statistiky (2001) – doc. Řezanková
 • Interaktivní učebnice statistiky (2000) – doc. Řezanková