Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Granty

Související stránky

GAČR

GAČR – spoluřešitelství

Granty, na kterých se podíleli pracovníci katedry jako členové týmů:

FRVŠ

 • Úvod do teorie popisné statistiky s využitím programovacího jazyka Visual Basic for Application – Inovace cvičení předmětu Statistika 1 (2013) – Mgr. Pastorek
 • Inovace výuky statistiky pro ekonomy pomocí systému SAS (2004) – doc. Blatná
 • Interaktivní prostředí pro výuku statistiky (2001) – doc. Řezanková
 • Interaktivní učebnice statistiky (2000) – doc. Řezanková

IGS

 • Shluková a regresní analýza mikropanelových dat (2017) – Ing. Sobíšek
 • Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického (2017) – Ing. Závodský
 • Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice (2017-2018) – Ing. Smrčková
 • Demografické modely v software R (2017) – Ing. Šimpach
 • Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu (2017) – RNDr. Flimmel
 • Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie (2017) – Ing. Fojtík
 • Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti (2016) – Mgr. Bašta (členové řešitelského týmu z KSTP: RNDr. Flimmel, Ing. Procházka)
 • Hodnocení měr podobnosti pro nominální data (2016–2017) – Ing. Šulc (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Matějka, Ing. Procházka, prof. Řezanková)
 • Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu (2016) – Mgr. Gerthofer (členové řešitelského týmu z KSTP: Ing. Budka, doc. Pecáková, Ing. Zimmermann)
 • Doba nezaměstnanosti po krizi (2015) – Ing. Čabla
 • Způsoby kalibrace rizikově neutrálníchscénářů úrokových měr v české koruně (2015) – Ing. Šára
 • Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti (2015-2016) – Ing. Zimmermann
 • Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace (2014-2015) – Ing. Langhamrová
 • Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternatívních statistických technik v ekonomických aplikacích (2014) – Mgr. Ing. Marcinko
 • Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod (2014) – Ing. Stecenková
 • Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohách (2013) – Ing. Löster
 • Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat (2013) – Mgr. Pastorek
 • Řešení vybraných problémů shlukové analýzy (2012) – prof. Řezanková
 • Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize (2012) – Ing. Čabla
 • Pokročilé metody shlukové analýzy (2011) – prof. Řezanková
 • Nové možnosti aplikace statistických metod pro potřeby pojišťoven (2011) – Ing. Zimmermann
 • Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize – podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů (2010-2011) – Ing. Bílková
 • Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů (2010) – doc. Blatná
 • Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice (2010) – Ing. Helman
 • Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů (2010) – Ing. Mazouch
 • Metody redukce dimenzionality v datových souborech s kvalitativními proměnnými (2010) – prof. Řezanková
 • Metody predikce bodů zvratu ve finančních časových řadách (2010) – doc. Trešl

MŠMT – Výzkumné záměry

IGA

 • Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů (2008-2009) – Ing. Löster
 • Stochastické modely finančního a pojistného rizika (2008-2009) – Ing. Zimmermann
 • Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondů (2008–2009) – Ing. Mazouch
 • Stochastické modely finančního a pojistného rizika (2007-2008) – Ing. Zimmermann
 • Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů (2007-2008) – Ing. Löster
 • Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany (2007-2008) – Mgr. Václavík
 • Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva (2007–2008) – Ing. Mazouch
 • Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů (2006-2007) – Ing. Löster
 • Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii (2006-2007) – Mgr. Václavík
 • Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování (2006-2007) – Ing. Zimmermann
 • Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů (2005-2006) – doc. Jarošová
 • Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích (2005-2006) – Ing. Vlach
 • Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR (2005-2006) – Ing. Zimmermann
 • Modelování doby do získání zaměstnání v ČR (2004-2005) – Ing. Jarošová
 • Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE (2004-2005) – Ing. Hanusek
 • Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích (2004-2005) – Ing. Vlach
 • Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR (2003-2004) – Ing. Jarošová