Pravidla k předmětům 4ST201 a 4ST210

Obecné pokyny a pravidla k předmětu 4ST201 a 4ST210

  1. Dodatečné zapisování studenta nad kapacitu přednášky/cvičení není povoleno.
  2. Hodnocení studenta probíhá na základě dvou písemných průběžných testů a závěrečného písemného testu ve zkouškovém období. Pro předmět 4ST201 je podmínkou získání minimálně 40 %, tj. 16 bodů z průběžných testů, při nesplnění této podmínky se student nemůže zúčastnit závěrečného testu a je hodnocen známkou 4.
  3. K průběžným testům i k závěrečnému testu jsou povoleny pouze oficiální vzorce a tabulky. V případě, že budou vzorce nebo tabulky jakýmkoliv způsobem upraveny či doplněny textem, mohou být studentovi bez náhrady odebrány pedagogickým dozorem.
  4. Omluva předmětu v průběhu semestru. Lze jen ve zcela mimořádných případech, na základě lékařského dokladu o pracovní neschopnosti (neakceptuje se Výměnný poukaz) s délkou pracovní neschopnosti min. 4 týdny během daného semestru (omlouvá pouze přednášející). Studenti Fakulty informatiky a statistiky se při omlouvání 4ST201 řídí Opatřením děkana č. 1/2010 a studenti Národohospodářské fakulty dle pokynů uvedených v Závazném postupu pro omlouvání jednotlivých předmětů. Lékařské potvrzení musí být vložené v ISISu a je nutné o této skutečnosti informovat přednášejícího neprodleně po ukončení pracovní neschopnosti (nebude akceptováno zpětně po několika týdnech). Omluva musí být provedena nejpozději v prvém týdnu zkouškového období.
  5. Pokud se student, který byl nemocen v průběhu semestru, probíranou látku doučí a ještě v průběhu semestru absolvuje v náhradním termímu napsání průběžných testů, může zkoušku vykonat. Napsání průběžných testů v náhradním termínu musí být provedeno nejpozději v prvém týdnu zkouškového období.
  6. Omluva předmětu v průběhu zkouškového období.  Pokud bude chtít student omluvit předmět na základě dokladu o pracovní neschopnosti ve zkouškovém období, platí pro tuto omluvu stejné podmínky jako v semestru s tím, že předmět může být omluven, pokud student v době pracovní neschopnosti neskládal zkoušky z jiných předmětů (omlouvá pouze přednášející) a potvrzení o neschopnosti bylo vloženo v ISISu.
  7. Omluva závěrečného testu. Omluva bude provedena pouze na základě lékařského dokladu o pracovní neschopnosti doručeného přednášejícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zkoušky (viz Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017, účinný od 1. 9. 2017)). Upozornění – omluvenka na předposlední a poslední zkouškový termín nezakládá nárok na omluvení celého předmětu.

POZOR ČTĚTE:

Pokyny a pravidla k e-testům z předmětů 4st201 a 4ST210