Obhájené disertační práce ze studijního oboru/programu Statistika

Obhájené doktorské disertační práce na KEST
Obhájené doktorské disertační práce na KDEM

Obhájené doktorské disertační práce na KSTP

Rok obhajoby Jméno autora Název práce
2024 Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek, Ph.D. Machine Learning and Other Robust Approaches at the Service of Survival Analysis: Alternatives to Selected Methods in Statistical Inference and Prediction
2024 Ing. Ondřej Vozár, Ph.D. Techniky znáhodněných odpovědí pro odhad populačního průměru
2023 Mgr. Jana Cibulková, Ph.D. Miery podobnosti pre dátové súbory s binárnymi premennými a ich aplikácia v aglomeratívnej zhlukovej analýze
2023 Ing. Filip Habarta, Ph.D. Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-State Models Combined with Survival Methods
2023 Ing. Jiří Koudelka, Ph.D. Akcelerační techniky pro modelování budoucích cash-flow pojišťovny
2023 Ing. Martin Matějka, Ph.D. Využití stavově prostorových modelů pro modelování úmrtnosti
2023 Ing. Jana Vrabcová, Ph.D. Model prevalence zdraví
2022 Ing. Jan Fojtík, Ph.D. Optimalizace investičních strategií životních pojišťoven
2021 Mgr. Ing. Vanda Vintrová, Ph.D. Algoritmy pro vyhledávání lokálně odlehlých pozorování
2020 RNDr. Samuel Flimmel, Ph.D. Analýza useknutých časových radov s využitím v robustnej štatistike
2019 Ing. Peter Trcka, Ph.D. Výstavba stochastických modelů časových řad – automatizovaný postup
2019 Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, MSc, Ph.D. Decision Analytic Modelling in Mental Health: Simulating Cost Effectiveness of Alzheimer’s Disease Early Detection
2019 Ing. Lenka Vraná, Ph.D. On Automating and Extending Construction of Business Cycle Composite Indicators
2019 Mgr. Michal Gerthofer, Ph.D. Advanced Claims Reserving Methods
2018 Ing. Tomáš Karel, Ph.D. Predikce vývoje hrubého domácího produktu pomocí bayesovských vícerozměrných autoregresních modelů
2017 Ing. Mgr. Michal Rychnovský, MSc, Ph.D. New Methods in Credit Underwriting
2017 Ing. Adam Čabla, Ph.D. Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití
2017 Mgr. Dana Cíchová Králová, Ph.D. Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
2017 Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D. Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
2017 Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. Similarity Measures for Nominal Data in Hierarchical Clustering
2016 Mgr. Ing. Tomáš Marcinko, Ph.D. Důsledky porušení předpokladů použití vybraných statistických metod
2016 Mgr. Elena Říhová, Ph.D. Evaluating of Fuzzy Clustering Results
2015 Ing. Josef Ditrich, Ph.D. Možnosti redukce výběrového zkreslení v ratingových modelech
2015 RNDr. Richard Horský, Ph.D. Nezáporné lineární operátory a jejich využití v ekonometrických a statistických modelech
2015 Mgr. Lukáš Pastorek, Ph.D. Bio-Inspired Prototype-Based Models and Applied Gompertzian Dynamics in Cluster Analysis
2015 Ing. David Žižka, Ph.D. Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
2015 Ing. Jan Hrevuš, Ph.D. Non-Life Excess of Loss Reinsurance Pricing
2014 Ing. Jiří Hron, Ph.D. Risk Analysis and Pricing of Retail Energy Contracts
2013 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Vybrané problémy robustní regrese a porovnání metod robustní regrese
2013 Ing. Ondřej Vilikus, Ph.D. Bayesovské statistické modely jako nástroj pro analýzu heterogenních preferencí
2012 Ing. Kamil Kladívko, Ph.D. Interest Rate Modeling
2012 Ing. Karel Helman, Ph.D. Statistická analýza teplotních a srážkových časových řad v České republice v období 1961-2008
2011 Ing. Jan Vojtěch, Ph.D. Využití teorie extrémních hodnot při řízení operačních rizik
2011 Ing. Martin Cícha, Ph.D. Extrakce informací o pravděpodobnosti a riziku výnosů z cen opcí
2011 Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy
2010 RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. Shluková analýza rozsáhlých souborů dat: nové postupy založené na metodě k-průměrů
2010 Mgr. Milan Bašta, Ph.D. Waveletová transformace a její aplikace při analýze ekonomických a finančních časových řad
2010 Ing. Petr Kozma, Ph.D. Statistické modely trhu obnovitelných energií
2010 Ing. Miroslav Plašil, Ph.D. Empirické ověření nové Keynesiánské Philipsovy křivky v ČR
2010 Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. General Insurance Reserve Risk Modeling Based on Unaggregated Data
2010 Mgr. Pavel Pešout, Ph.D. Přístupy k shlukování funkčních dat
2010 Ing. Roman Pavelka, Ph.D. Využití kvantilových funkcí při kostrukci pravděpodobnostních modelů mzdových rozdělení
2009 Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. Výpočty plánů pro statistické přejímky měřením
2009 Ing. Lubomír Hanusek, Ph.D. Míry kvality klasifikačních modelů a jejich převod
2007 Ing. Jiří Vohlídal, Ph.D. Klasické a nově navržené popisné charakteristiky: porovnání výběrových vlastností na základě Monte Carlo simulace
2007 Ing. Jan Popelka, Ph.D. Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
2006 Ing. Štěpán Radkovský, Ph.D. Kvantifikace účinků fiskální politiky v ČR pomocí modelu SVEC
2006 Ing. Ondřej Krakovič, Ph.D. Zkoumání týkající se filosoficko-matematických základů pravděpodobnosti
2006 RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. Volba a aplikace metod analýzy stavu rozdělení příjmů domácností v České republice po roce 1990
2005 Ing. Dušan Trousil, Ph.D. Nonlinear Analysis for Trading and Investing
2005 Ing. Alžběta Svobodová, Ph.D. Statistické předpovídání a nevýběrové informace
2004 Ing. Petr Soukal, Ph.D. Empirické ověření Bleck-Scholesova modelu oceňování opcí na akcie General Elektric a IBM
2001 Ing. Marek Jiruše, Ph.D. Vybrané metody odhadu rizika
1999 Ing. Martin Kříž, Ph.D. Vícerozměrné statistické metody v semiometrické analýze médií
1999 Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Analýza sezónnosti ekonomických časových řad
1996 Dr. Ing. Diana Bílková Příjmová rozdělení: modelování v letech 1956-1992 a předpovědi pro roky 1995-1997