doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

Vysoká škola ekonomická v PrazeDr. Ing. Diana Bílková
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: bilkova@vse.cz
NB 4.p., m.č. 462, tel. +420-224 095 484

Osobní údaje:

Kvalifikace:

1983: Základní škola Jablonec nad Jizerou,
1987: Gymnázium Jilemnice,
1992: Ing. – VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, Obor statistika
1996: Dr. – VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, Obor statistika
2013: doc. – VŠE Praha, habilitace, Obor statistika

Zaměstnání:

1992 ‒ 1993: interní doktorandka na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze
1994 ‒ dosud: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra statistiky a pravděpodobnosti
1995 ‒ 1998: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, katedra informatiky
1998 ‒ 2004: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, katedra pojišťovnictví
1998: Universita Karlova, 3. lékařská fakulta
2004 ‒ dosud: Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, katedra informatiky a matematiky

Pedagogická činnost:

 • Výuka statistiky a pojistné matematiky
 • Garantka předmětů bayesovské statistiky na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni studia
 • Přednášející předmětu pokroky v teorii statistiky na doktorské úrovni studia
 • Od roku 2014 jmenována školitelkou doktorandů v doktorském studijním programu „Kvantitativní metody v ekonomice“ oboru „Statistika“ na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Vedení téměř šedesáti úspěšně obhájených diplomových prací
 • Od roku 1996 členka komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE hlavní specializace oborů „Aplikovaná statistika“ a „Statisticko-pojistné inženýrství“
 • Od roku 1996 členka komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE vedlejší specializace oborů „Kvantitativní analýza“ a „Pojistné inženýrství“
 • Od roku 2014 předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE ze studijního oboru „Sociálně-ekonomická demografie“ bakalářského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“
 • Od roku 2014 předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE ze studijních oborů „Statistika a ekonometrie“ a „Statistické metody v ekonomii“ bakalářského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“
 • Od roku 2014 předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE ze studijního oboru „Ekonomická demografie“ magisterského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“
 • Od roku 2014 předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE ze studijních oborů „Statistické a pojistné inženýrství“, „Statisticko-pojistné inženýrství“ a „Statistika“ magisterského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“
 • Od roku 2014 předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠE z vedlejší specializace „Pojistné inženýrství“
 • Od roku 2014 členka komise pro státní doktorské zkoušky na VŠE doktorského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“ oboru „Statistika“
 • Od roku 2014 členka komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na VŠE doktorského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“ oboru „Statistika“

Vědecká činnost:

 • Spoluřešitelka za VŠE v Praze grantového projektu „Obsah trans forem mastných kyselin v poživatinách, v lidském podkožním tuku, plasmě a v mateřském mléce“, projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, č. 3616-4, roky řešení: 1996-1999, hlavní řešitel: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. − 3. LF UK.
 • Členka řešitelského týmu projektu „Příjmy a výdaje domácností v posledních letech“ v rámci Nadace pro výzkum sociální transformace START, roky řešení 1994–1995, hlavní řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc.
 • Členka řešitelského týmu projektu „Rozdělení domácností podle výše jejich příjmů„ v rámci Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky SOCIOKLUB, roky řešení 1995-1996, hlavní řešitel doc. Ing. Eduard Souček, CSc.
 • V letech 2012–2013 spoluřešitelka projektů „Operační program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)“ – víceletý tematický program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci bylo možné v programovacím období 2007–2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU); a „Operačního programu – Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)“ – jeden z významných operačních programů, který přispíval k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představoval OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který měl za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Významná publikační činnost:

Knižní monografie:

BÍLKOVÁ, Diana. L-momenty a TL-momenty a jejich využití při modelování mzdových a příjmových rozdělení. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2014. 356 s. ISBN: 978-80-86175-97-3.

BÍLKOVÁ, Diana. L-moments and TL-moments in Modeling the Distribution of Wage. 1. vyd. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing – OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2014. 367 s. ISBN: 978-3-659-62942-6.

Knižní monografie ‒ učebnice:

BÍLKOVÁ, Diana, BUDÍNSKÝ, Petr, VOHÁNKA, Václav. Pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7380-224-0.

ARLTOVÁ, Markéta, BÍLKOVÁ, Diana, ČENČÍK, Petr, JAROŠOVÁ, Eva, PECÁKOVÁ, Iva, POUROVÁ, Zoja. Základy statistiky v příkladech. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s.r.o. (knihovnicka.cz), 2014. 191 s. ISBN 978-80-263-0756-3.

Články v časopise s impakt faktorem:

BÍLKOVÁ, Diana. Vývoj příjmových rozdělení v letech 1956–1992 a jejich předpovědi pro rok 1995 a 1997. Politická ekonomie, 1995, roč. 43, č. 4, s. 510–531. ISSN 0032-3233.

DLOUHÝ, P., TVRZICKÁ, E., STAŇKOVÁ, B., BUCHTÍKOVÁ, M., POKORNÝ, R., WIEREROVÁ, O., RAMBOUSKOVÁ, J., ANDĚL, M., BÍLKOVÁ, Diana. Trans Fatty Acids in Subcutaneous Fat of Pregnant Women and in Human Milk in The Czech Republic. Annals of the New York Academy of Sciences, 2002, č. 967, s. 544–547. ISSN 0077-8923.

DLOUHÝ, P., TVRZICKÁ, E., STAŇKOVÁ, B., VECKA, M., ŽÁK, A., FANTA, J., PACHL, J., KUBISOVÁ, D., RAMBOUSKOVÁ, J., ANDĚL, M., BÍLKOVÁ, Diana. Higher Content 18:1 Trans Fatty Acids in Subcutaneous Fat of Persons with Coronarographically Documented Atherosclerosis of the Coronary Arteries. Annals of Nutrition & Metabolism, 2003, č. 47, s. 302–305. ISSN 0250-6807.

BÍLKOVÁ, Diana. Recent Development of the Wage and Income Distribution in the Czech Republic. Prague Economic Papers, 2012, roč. 21, č. 2, s. 233–250. ISSN 1210-0455.

BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím L-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví. E+M Ekonomie a management, 2013, roč. 16, č. 4, s. 42–53. ISSN 1212-3609.

BÍLKOVÁ, Diana. Financial Position of Czech Employees at the Beginning of the 3rd Millennium According to Educational Attainment. Prague Economic Papers, 2015, roč. 24, č. 3, s. 307–331. ISSN 1210-0455.

Články v časopise (Scopus):

BÍLKOVÁ, Diana. Lognormal distribution and using L-moment method for estimating its parameters. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2012, roč. 6, č. 1, s. 30–44. ISSN 1998-0140. URL: http://www.naun.org/journals/m3as/17-079.pdf.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index:

BÍLKOVÁ, Diana. Pareto Distribution and Wage Models. Bratislava 03.02.2009–06.02.2009. In: Aplimat 2009[CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, s. 723–732. ISBN 978-80-89313-31-0. Abstrakt ISBN 978-80-89313-30-3.

BÍLKOVÁ, Diana. Application of Pareto Distribution in Modelling of Wage Distributions. Uherské Hradiště 27.08.2009–28.08.2009. In: AMSE 2009 Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Praha: Oeconomica, 2009, s. 13–28. ISBN 978-80-245-1600-4.

BÍLKOVÁ, Diana. Modeling of Income and Wage Distribution Using the Method of L-Moments of Parameter Estimation. Prague 22.09.2011–23.09.2011. In: The 5th International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague [CD-ROM]. Prague: VŠE, 2011, s. 40–50. ISBN 978-80-86175-72-0. URL: http://msed.vse.cz/files/2011/Bilkova_1.pdf.

BÍLKOVÁ, Diana, MALÁ, Ivana. Modeling Income Distribution in the Czech Republic with a Special Focus on Income Distribution of Professionals in Informatics. Prague 22.09.2011–23.09.2011. In: The 5th International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague [CD-ROM]. Prague : VŠE, 2011, s. 51–60. ISBN 978-80-86175-72-0. URL: http://msed.vse.cz/files/2011/Bilkova_.pdf.

LANGHAMROVÁ, Jana, BÍLKOVÁ, Diana. Analysis of the Distribution of Income in Recent Years in the Czech Republic by Region. Prague 22.09.2011–23.09.2011. In: The 5th International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague [CD-ROM]. Prague: VŠE, 2011, s. 286–297. ISBN 978-80-86175-72-0. URL: http://msed.vse.cz/files/2011/Langhamrova_Jana.pdf.

BÍLKOVÁ, Diana. Development of wage Distribution of the Czech Republic in Recent Years by Highest Education Attaintment and Forecasts for 2011 and 2012. In: The 6th International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague, 13.09.2012 – 15.09.2012. Prague: VŠE, 2012, s. 162–182. ISBN 978-80-86175-86-7. URL: http://msed.vse.cz/files/2012/Bilkova_2012.pdf.

BÍLKOVÁ, Diana. Development of Wage Distribution of Men and Women in the Czech Republic at the Beginning of the Third Millenium and the Impact of the Global Economic Crisis on the Development of Such Distribution. In: The 7th International Days of Statistics and Economics. [online] Prague, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný: Melandrium, 2013, s. 141–153. ISBN 978-80-86175-87-4. URL: http://msed.vse.cz/files/2013/212-Bilkova-Diana-paper.pdf.

BÍLKOVÁ, Diana. Wages and Salaries of Czechs and Slovaks after Ten Years Since the Split of Czechoslovakia. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný: Melandrium, 2014, s. 114–129. ISBN 978-80-87990-02-5. URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/445-Bilkova-Diana-paper.pdf.

BÍLKOVÁ, Diana. TL-Moments: Analogy of Classical L-Moments. Jerznamowice 27.08.2014–31.08.2014. In: AMSE 2014 [CD-ROM]. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2014, s. 7–16, CD. ISBN 978-83-7695-421-9.

BÍLKOVÁ, Diana. L-moments and TL-moments. 09.09.2015‒11.09.2015. In: MME 2015 [CD-ROM]. Cheb: University of West Bohemia, Faculty of Economics, 2015, s. 49–55, CD. ISBN 978-80-261-0539-8.

BÍLKOVÁ, Diana. Wages in Czech Agricultural, Industrial and Construction Sectors. 16.09.2015‒18.09.2015. In: Agrarian Perspectivers XXIV. ‒ Global Agribusiness and the Rural Economy [online]. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015, s. 55‒63. ISBN 978-80-213-2581-4.

BÍLKOVÁ, Diana. About Wages in the Czech Education and Healthcare Sectors around the Time of Global Economic Recession. In: The 9th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný: Melandrium, 2015, s. 160–177. ISBN: 978-80-87990-06-3. URL: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/1-Bilkova-Diana-paper.pdf

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v databázi Scopus:

BÍLKOVÁ, Diana. Modern Methods of Parametric Estimation: Estimation Using L-moments and TL-moments. Bratislava 03.02.2015–05.02.2015. In: Aplimat 2015 [CD-ROM]. Bratislava: University of Technology, 2015, s. 53–79. ISBN 978-80-227-4314-3. BÍLKOVÁ, Diana. Trimmed L-moments in Modeling Wage Distribution. Bratislava 02.02.2016–04.02.2016. In: Aplimat 2016 [flashdisk]. Bratislava: University of Technology, 2016, s. 75‒89. ISBN 978-80-227-4531-4.

Dalších 40 článků publikovaných v tuzemských i zahraničních recenzovaných časopisech a 19 příspěvků na recenzovaných konferencích s mezinárodní účastí. Dosud 45 citací ve Web of Science (s vyloučením autocitací).

Členství v tuzemských a mezinárodních redakčních radách odborných časopisů, v organizačních, programových a vědeckých výborech mezinárodních konferencí a organizacích:

Od roku 2014 členka redakční rady vědeckého časopisu Journal of Management Studies, ISSN 2328-2185. Nakladatelství David Publishing Company, New York, USA

Od roku 2015 členka redakční rady vědeckého časopisu Academic Journal of Applied Mathematical Sciences. Nakladatelství Academic Research Publishing Group, Rahim Yar Khan 64200, Punjab, Pakistan

Od roku 2013 členka organizačního výboru konference MSED – Mezinárodní statisticko-ekonomické dny (International Days of Statistics and Economics) na VŠE v Praze (v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 zařazena do CPCI)

Od roku 2014 členka vědeckého a programového výboru mezinárodní konference MSED – Mezinárodní statisticko-ekonomické dny (International Days of Statistics and Economics) na VŠE v Praze (v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 zařazena do CPCI)

Od roku 2014 členka vědeckého a programového výboru mezinárodní konference Relik – Reprodukce lidského kapitálu na VŠE v Praze

Od roku 1992 členka České statistické společnosti

Od roku 2013 čestná členka Spolku mladých statistiků

Od roku 2015 členka oponentského týmu hodnotícího návrhy projektů předložených v rámci programů Technologické agentury ČR (TA ČR)

Od roku 2015 členka Univerzitního výzkumného centra VŠFS ‒ kmenová pracovnice, metodologie ekonomického výzkumu, garance ekonomických výzkumných seminářů

Spolupráce s praxí:

1993: Spolupráce s Ústavem pro informace ve vzdělávání

1997-1999: Spolupráce s nakladatelstvím Grada Publishing, s.r.o.: Odborná revize textů pro ekonomickou redakci

1998: Spolupráce na výstupu předmětové skupiny ekonomie a kvantitativních metod

1998-2001: Spolupráce s Institutem Svazu účetních; Přednášející kurzů: kvantitativní metody a informatika a kvantitativní metody a řízení