prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazeprof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: hana.rezankova@vse.cz
NB 4.p., m.č. 442, tel. +420-224 095 483

Osobní údaje:

Vzdělání a vědecko-pedagogické hodnosti:
1975-1979 VŠE v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty
1981-1988 aspirantské studium na katedře ekonometrie VŠE, obor „62-09-9, úsek: aplikace matematiky v ekonomii“
1988-1991 postgraduální studium na katedře logiky FF UK, obor „Základy matematických metod pro automatizovanou analýzu dat v experimentálním výzkumu“
1994 habilitace v oboru statistika
2008 jmenování profesorkou pro obor statistika

Pedagogická a odborná praxe:
1978-1990 VŠE – výpočetní centrum
1990-dosud katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE

Funkce:
1998-2001 proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě informatiky a statistiky
2001-2018 zástupkyně vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti
2011-2017 předsedkyně Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky
2012-2015 členka Akademického senátu VŠE v Praze
2017-2020 členka Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky
2009-dosud garantka doktorského studijního oboru Statistika

Členství ve vědeckých a oborových radách:
1996-2001 Vědecká rada Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2007-2010 Vědecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
2010-2017 Vědecká rada Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
2015-2019 Česká statistická rada (poradní orgán Českého statistického úřadu)
2009-dosud oborová rada doktorského studijního oboru Statistika na FIS VŠE (předsedkyně)
2012-dosud Vědecká rada Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2013-dosud Vědecká rada Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Členství v redakčních a výkonných radách časopisů:

Členství v odborných organizacích:

Odborné zájmy:

  • analýza kategoriálních dat
  • shluková analýza