prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: arlt@vse.cz
NB 4.p., m.č. 460, tel. +420-224 095 482

Osobní údaje

Vzdělání a kvalifikace
1980 – 1984 Ing. – VŠE v Praze, obor Ekonomická statistika,
1984 – 1991 CSc. – VŠE v Praze, aspirantské studium na katedře statistiky,
1997 doc. – VŠE v Praze, habilitace v oboru statistika,
2007 prof. – VŠE v Praze, obor statistika.

Zaměstnání
1984 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra statistiky a pravděpodobnosti
1994 – 2007 Česká národní banka

Studijní pobyty na zahraničních univerzitách
1991 Institute for Advanced Studies, Vídeň, Rakousko,
1991 – 1992 Brown University, Rhode Island, USA,  Texas A&M University (katerdra statistiky), USA,  University of California San Diego (katedra ekonomie), USA.

Odborná činnost

 • 1994 – 2000 Člen Akademického senátu VŠE v Praze (předseda komise pro vědu),
 • 2002 – 2003 Člen oponentní rady k posouzení projektu výzkumu a vývoje – vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers,
 • 2005 – 2009 Člen Ediční rady časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers,
 • 2006 – dosud Člen International Statistical Institute (ISI),
 • 2008 – 2012 Člen podoborové komise 402 Grantové agentury ČR,
 • 2009 – dosud Předseda výkonné rady časopisu Prague Economic Papers,
 • 2010 – 2018 Proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty informatiky a statistiky VŠE,
 • 2010 – dosud Člen vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky, VŠE,
 • 2011 – dosud Člen odborného poradního orgánu Programu Návrat, MŠMT,
 • 2012 – 2017 Člen Akreditační komise České republiky.

Vědecko-výzkumná činnost

 • 2012 – 2018 Projekt Excelence GAČR P402/12/G097 – řešitel: „DYME – Dynamické modely v ekonomii„,
 • 2011 – 2013 Výzkumný záměr MŠMT MSM36138439910 – člen týmu: „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“,
 • 2010 – 2012 Grant GAČR 402/10/0289 – člen týmu: „Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace“,
 • 2009 – 2011 Grant GAČR 402/09/0369 – člen týmu: „Modelování demografických časových řad v České republice“,
 • 2006 – 2008 Grant GAČR 402/06/0209 – člen týmu: „Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé“,
 • 2004 – 2006 Grant GAČR 402/04/0866 – řešitel: „Ekonomické časové řady“,
 • 2003 – 2005 Grant GAČR 402/03/1292 – člen týmu: „Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)“,
 • 2000 – 2002 Grant GAČR 402/00/0459 – řešitel: „Modely finančních časových řad a jejich praktická aplikace“,
 • 1998 – 2004 Vědecký záměr Fakulty informatiky a statistiky CEZ:J18/98:311401001 – člen týmu: „Modely a metody pro ekonomické rozhodování“,
 • 1996 – 1997 Projekt PHARE: CZ 9304/WP2/01-02-02 – řešitel: „Additional Technical Assistance to Changing the Processing of Statistics for Retirement Pension Insurance“.

Ocenění

 • 2011 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za 1. místo v kategorii Příspěvek ve sborníku nebo v monografii v roce 2011 za příspěvek „Arlt, J., Arltová, M.: Mortality forecasting in the Czech Republic on the base of Cointegrated Lee-Carter Method. Roma 7.6.2011 – 10.6.2011. In: ASMDA 2011“.
 • 2010 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za 1. místo v kategorii Příspěvek ve sborníku nebo v monografii v roce 2010 za příspěvek „Arlt, J., Arltová, M., Bašta, M., Langhamrová, J.: Cointegrated Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010“.
 • 2009 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za 1. místo v kategorii Články v časopise v roce 2008 s příspěvkem „Arlt, J., Bašta, M.: Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti“ publikovaném v Politické ekonomii.
 • 2009 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za 2. místo v kategorii Příspěvek ve sborníku z konference s mezinárodní účastí v roce 2008 „Arlt, J., Arltová, M., Langhamrová, J.: The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960-2006“ z konference COMPSTAT’2008.
 • 2008 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za nejlepší knižní publikaci v roce 2007 – „Arlt, J. , Arltová, M: Ekonomické časové řady“.
 • 2007 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za nejlepší článek v časopise v roce 2006 – „Arlt, J. – Pokorný, P.: Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad“.
 • 2005 Who‘sWho in the World, 23th ed., Marquis 2006, New Providence, USA.
 • 2005 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za nejlepší článek v časopise v roce 2004 – „Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik (přístup Evropské centrální banky)“.
 • 2004 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za nejlepší knižní publikaci v roce 2003 – „Finanční časové řady“.
 • 2002 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za nejlepší článek v časopise roce 2001 – „Analýza zpoždění při modelování vztahů mezi časovými řadami“.
 • 2000 Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE za nejlepší knižní publikaci v roce 1999 – „Moderní metody modelování ekonomických časových řad“.

 

Členství v odborných společenských organizacích

 • Česká statistická společnost,
 • Česká ekonometrická společnost
 • International Statistical Institute (ISI).

Publikace

Monografie

 • Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
 • Arlt, J.,  Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, 288 str., 2007. ISBN 978-80-247-1319-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Finanční časové řady. Grada Publishing, 220 str., 2003. ISBN 80-247-0330-0.
 • Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4.

Skripta

 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. 2. vyd. Skripta VŠE Praha, 148 str., 2004. ISBN 80-245-0777-3.
 • Rublíková, E., Arlt, J.,  Arltová, M., Libičová, L.: Analýza časových radov (Zbierka príkladov). 2. vyd. Skripta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonóm, Slovensko, 188 str., 2003. ISBN 80-225-1748-8.
 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. Skripta VŠE Praha, 148 str., 2002. ISBN 80-245-0307-7.
 • Rublíková, E., Arlt, J., Arltová, M., Libičová, L.: Analýza časových radov (Zbierka príkladov). Skripta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonóm, Slovensko, 188 str., 2001. ISBN 80-225-1367-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Příklady z analýzy ekonomických časových řad. Skripta VŠE Praha, 147 str., 1997. ISBN 80-7079-056-3.
 • Dohnal, G., Arlt, J., Walter, J.: Kurz základů teorie časových řad a ekonometrie. ČVÚT, C.S.C. Praha, 1995. ISBN nemá.
 • Kozák, J., Hindls, R., Arlt, J.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad. Skripta VŠE Praha, 208 str., 1994. ISBN 80-7079-760-6.

Články v impaktovaných časopisech

 • Bitnar, P., Šťovíček, J., Hlava, S., Kolář, P., Arlt, J., Arltová, M., Madle, K., Busch, A., Kobesová, A.: Manual Cervical Traction and Trunk Stabilization Cause Significant Changes in Upper and Lower Esophageal Sphincter: A Randomized Trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2021, roč. 44, č. 4, s. 344-351. ISSN: 0161-4754
 • Arlt, J.: The problem of annual inflation rate indicator. International Journal of Finance and Economics [online]. 2021, 1–17. ISSN:1099-1158. DOI: 10.1002/ijfe.2563.
 • Arlt, J., Mandel, M.: Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (příklad měnových párů CZK/EUR a CZK/USD). Politická ekonomie, 2019, roč. 67, č. 5, s. 476–489. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1263.
 • Arlt, J., Trcka, P.: Automatic SARIMA modeling and forecast accuracy. Communications in Statistics – Simulation and Computation [online]. 2019, s. 1–22. ISSN 0361-0918. DOI: 10.1080/03610918.2019.1618471.
 • Arlt, J., Mandel, M.: An Empirical Analysis of Relationships between the Forward Exchange Rates and Present and Future Spot Exchange Rates: Example of CZK/USD and CZK/EUR. Finance a úvěr. 2017, roč. 67, č. 3, s. 199–220. ISSN 0015-1920.
 • Arlt, J., Mandel, M.: The Reaction Function of Three Central Banks of Visegrad Group. Prague Economic Papers 23 (3), 2014, s. 269–289. ISSN 1210-0455.
 • Szolgayová, E, Arlt, J., Blöschl, G., Szolgay, J.: Wavelet based deseasonalization for modelling and forecasting of daily discharge series considering long range dependence. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 62, 2014, 1, 24–32. ISSN 0042-790X
 • Arlt, J., Mandel, M.: Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla? Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 484–504. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Bašta, M.: The Problem Of The Yearly Inflation Rate And Its Implications For The Monetary Policy Of The Czech National Bank. Prague Economic Papers 19: (2) 99-117, 2010, Praha. ISSN 1210-0455.
 • Arlt, J., Vejmělek, J.: Ucelená analýza fungování úrokového transmisního mechanismu. Politická ekonomie 57: (6), s. 849–851, 2009. ISSN 0032-3233. (recenze)
 • Arlt, J., Bašta, M.: Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti. Politická ekonomie 56: (4), str. 536-556, 2008. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Kodera, J., Mandel, M., Tomšík, V.: Monetární přístup k inflaci – střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České republiky v letech 1996 – 2004). Politická ekonomie 54: (3), str. 326 – 338, 2006. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Pokorný, P.: Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad. Politická ekonomie 54: (1), str. 48-55, 2006. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu – analýza panelových dat. Politická ekonomie 53: (6), str. 747-764, 2005. ISSN 0032-3233.
 • Matalík, I., Arlt, J.: Use of Statistics in the Monetary Policy of the Czech National Bank: The Case of Country in Transition. International Statistical Review, 73: (1), str. 59-72, ISI, Wales, 2005, ISSN 0306-7734.
 • Arlt, J., Plašil, M., Horský, R.: Nový keynesovský model inflace a jeho empirické ověření. Politická ekonomie 53: (1), str. 81-94, 2005. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Ekonomická témata ekonometrickým pohledem. Recenze knihy: Hušek, R., Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometrie – teorie a praxe. Politická ekonomie 52: (3), str. 419-421, 2004. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š.: Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik – přístup Evropské centrální banky. Politická ekonomie 52: (2), str. 183-189, 2004. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2003. Politická ekonomie 52: (1), str. 163-167, 2004. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Čutková, J., Radkovský, Š.: Některé aspekty spotřební funkce v podmínkách České republiky 90. let. Politická ekonomie 50: (1), str. 3-23, 2002. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š. – Sojka, M. – Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 – 2000. Politická ekonomie 49: (5), str. 635-657, 2001. ISSN 0032-3233.
 • Kyzeková, J., Arlt, J., Arltová, M.: Is There any Relationship Between Functional Dyspepsia and Chronic Gastritis Associated with Helicobacter Pylori Infection? Hepato-Gastroenterology, International Gastro-Surgical Club 48), str. 594-602, H.G.E. Update Medical Publishing S.A., Athens-Stuttgart, 2001. ISSN 0172-6390.
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Analýza zpoždění při modelování vztahů mezi časovými řadami. Politická ekonomie 49: (1), str. 58-73, 2001. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro řízení ekonomických procesů. Politická ekonomie 48: (1), str. 38-61, 2000. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Problém krátkodobé a dlouhodobé míry inflace. Politická ekonomie 46: (5), str. 667-674, 1998. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Inflace v České republice v polovině devadesátých let (srovnání alternativních vysvětlení). Politická ekonomie 45: (5), str. 719-721, 1997. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Kointegrace v jednorovnicových modelech. Politická ekonomie 45: (5), str. 733-746, 1997. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Regresní analýza nestacionárních ekonomických časových řad. Politická ekonomie 45: (2), str. 281-289, 1997. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Recenze knihy: McPherson, G. – Statistics in Scientific Investigation – Its Basis, Application and Interpretation. Ekonomicko-matematický obzor 27: (1), str. 119-120, Ekonomický ústav ČSAV, 1991. ISSN 0013-3027.
 • Arlt, J.: Demidenko’s and Kozák’s Approaches to the Solution of the Prediction Problem: Ilustration. Ekonomicko-matematický obzor 26: (4), str. 433-448, Ekonomický ústav ČSAV, 1990. ISSN 0013-3027.
 • Arlt, J., Marek, L.: Recenze knihy: T. Cipra: Analýza časových řad s aplikacemi. Ekonomicko-matematický obzor 23: (1), str. 118, Ekonomický ústav ČSAV, 1987. ISSN 0013-3027.

Články v časopisech indexovaných ve Scopus

 • Arlt, J., Trcka, P., Arltová, M.: The Problem of the SARIMA Model Selection for the Forecasting Purpose. Statistika. 2017, roč. 97, č. 4, s. 25–32. eISSN 1804-8765. ISSN 0322-788X.
 • Bitnar, P., Šťovíček, J., Anděl, R., Arlt, J., Arltová, M., Smejkal, M., Kolář, P., Kobesová, A.: Leg raise increases pressure in lower and upper esophageal sphincter among patients with gastroesophageal reflux disease. Bodywork & Movement Therapies. 2016, roč. 20, č. 3, s. 518–524. ISSN 1360-8592. DOI: 10.1016/j.jbmt.2015.12.002.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Modelling and Forecasting of the Annual Inflation Rate in the Unstable Economic Conditions. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 12, Art. #38, pp. 410-415, 2015. E-ISSN 1109-9526 / 2224-2899.

Články v recenzovaných časopisech

 • Fiala, P., Arlt, J., Arltová, M.: Management of Dynamic Project Portfolio. International Journal of Innovation, Management and Technology, Volume 5, Number 6, December 2014, pp. 455-459. ISSN 2010-0248. DOI: 10.7763/IJIMT.2014.V5.558
 • Arlt, J., Arltová, M.: Empirical Analysis of the Phillips Curve in the Czech Republic. International Journal of Economics and Statistics, Issue 4, Volume 1, 2013, pp. 253-262. ISSN 2309-0685.
 • Arlt, J.: Ekonometrická analýza, aktualizovaná a rozšířená. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 6, s. 96–98. ISSN 0572-3043. (Recenze)
 • Arlt, J.: Econometric Analysis. Prague Economic Papers 17: (4), pp. 382-384, 2008. ISSN 1210-0455 (recenze)
 • Arlt, J., Kalous, M.: Odhad položek čtvrtletní konečné rozvahy v sektoru nefinančních podniků pomocí metody rozkladu ročních časových řad. Statistika 44: (1), str. 50-60, ČSÚ, 2007. ISSN 0322-788x.
 • Arlt, J., Plašil, M.: Empirical Testing of New-Keynesian Phillips Curve in Conditions of the Czech Republic in 1994-2003. Prague Economic Papers 14: (2), str. 117-129, VŠE Praha, 2005. ISSN 1210-0455. PDF
 • Matalík, I., Arlt, J.: Statistika a měnová politika ČNB v průběhu ekonomické transformace ČR. Statistika 41: (1), str. 51-65, ČSÚ, 2004. ISSN 0322-788x.
 • Arlt, J.: Book Reviews: Hušek, R. – Pelikán, J.: Economic Subjects from Econometric Perspective. Prague Economic Papers 12: (4), str. 380-382, VŠE Praha, 2003. ISSN 1210-0455.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Konstrukce předpovědí na základě modelu GARCH. Acta oeconomica pragensia 10: (7), str. 9-15, VŠE Praha, 2002. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M. – Stiller, V.: Selected Factors Influencing the Money Demand Development in the Czech Republic in 1994 – 2000. Prague Economic Papers 11: (1), str. 39-56, VŠE Praha, 2002. ISSN 1210-0455.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Financial Time Series and Their Features. Acta oeconomica pragensia 9: (4), str. 7-20, VŠE Praha, 2001. ISSN 0572-3043.
 • Guba M., Stiller V., Arlt J.: Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993 – 1996 (1. část). Finance a úvěr 47: (3), str. 143-149, FSV UK Praha, 1997. Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993 – 1996 (2. část). Finance a úvěr 47: (4), str. 202-211, FSV UK Praha, 1997. ISSN 0015-1920. PDF (1. část), PDF (2. část)
 • Arlt, J.: Metoda X11ARIMA. Statistika 33: (1-7), 52 str., ČSÚ, 1996. ISSN 0322-788x.
 • Arltová, M., Arlt, J.: Grafické metody analýzy ekonomických časových řad. Statistika 32: (11), str. 483-493, ČSÚ, 1995. ISSN 0322-788x.
 • Kozák, J., Arlt, J.: K měření variability poměrných čísel. Statistika 25: (6), str. 255 – 261, FSÚ, 1988. Indexové číslo 47 352.
 • Arlt, J.: Poznámky k následnému rozboru přesnosti předpovědí. Statistika 23: (7), str. 305 – 313, FSÚ, 1986. Indexové číslo 47 352.

Ostatní

 • Arlt, J., Arltová, M.: Modelling of Yearly Inflation Rate. In: 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies. [online] Barcelona, 13.07.2014 – 18.07.2014. Barcelona : Facultat d’Informatica de Barcelona, 2014, s. 201.
 • Arlt, J., Arltová, M., Klůfa, J.: Empirical Analysis for Testing the Validity of the Phillips Curve in the Czech Republic. Rhodes 16.07.2013 – 19.07.2013. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Administration. [online] Rhodes : EBA, 2013, s. 184–188. ISBN 978-1-61804-198-2.
 • Klůfa, J., Arltová, M., Arlt, J.: Economical Efficiency of the AOQL Plans for Inspection by Variables and their Calculations. Rhodos 16.07.2013 – 19.07.2013. In: Economics and Business Administration (eba 2013). Rhodes : EBA, 2013, s. 197–201. ISBN 978-1-61804-198-2. ISSN 2227-460X.
 • Šimpach, O, Arltová, M., Arlt, J.: Phillips Curve in condition of Czech Republic in 2000-2012. Řím 1.7.2013-4.7.2013. Book of Abstract. EURO Řím. 2013, s. 349.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Yearly Inflation Rate and its Forecasting. Dubai 19.1.2013-20.1.2013. International Proceedings of Economics Development and Research, Vol. 59, pp. 21-25. In: ICEMM 2013 – 2th International Conference on Economics Marketing and Management, 2013. ISSN 2010-4626, ISBN 978-981-07-5039-8.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The problem of yearly inflation rate. Limassol 27.08.2012 – 31.08.2012. In: COMPSTAT 2012. [online] Cyprus : Cyprus University of Technology, 2012, s. 24. ISBN 978-90-73592-32-2.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The stochastic population forecast of the Czech Republic till 2050. Chania 05.06.2012 – 08.06.2012. In: SMTDA & DEMOGRAPHICS 2012. Chania : University of Crete, 2012, s. 8.
 • Arlt, J., Arltová, M., Klůfa, J.: The Diagnostic Checking of the Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Dublin 21.08.2011 – 26.08.2011. In: ISI 2011. Dublin : ISI, 2011, s. 1–6.
 • Arlt, J., Arltová. M.: Mortality forecasting on the base of Cointegrated Lee-Carter Method. Roma 07.06.2011 – 10.06.2011. In: ASMDA 2011 – Applied Stochastic Models and Data Analysis [CD-ROM]. Roma : Universita di Roma, 2011, s. 81–87. ISBN 978-88-467-3045-9.
 • Klůfa, J., Arlt, J.: Economical Aspects of LTPD Plans by Variables. Ras Al Khaimah 29.11.2010 – 03.12.2010. In: ICABR 2010 Abstract [CD-ROM], s. 69. ISBN 978-80-7375-462-4. (VI. International Conference on Applied Business Research).
 • Arlt, J., Arltová, M., Bašta, M., Langhamrová, J.: Cointegrated Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 713–720. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Bašta, M., Arlt, J., Arltová, M., Helman, K.: Continuous Wavelet Transform and the Annual Cycle in Temperature and the Number of Deaths. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 761–768. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Arlt, J., Bašta, M., Arltová, M.: The problem of the Yearly Inflation Rate and its Solution. Cagliari 30.5.2009-3.6.2009. In. EURISBIS’09. Cagliari: Tilapia, 2009, s. 28-29. ISBN 978-88-89744-13-0. (Invited Sessions)
 • Arlt, J., Arltová, M., Langhamrová, J.: The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960-2006. In: COMPSTAT’2008 [CD-ROM]. Porto : Physica-Verlag, 2008, s. 273–280. ISBN 978-3-7908-2083-6.
 • Kalous, M., Arlt, J., Arltová, M.: Compilation of Quarterly Financial Accounts for the Sector of Non-financial Corporations in the Czech Republic – Application of Time Series Analysis Methods. Bulletin of the International Statistical Institute, 56th Session, Lisabon, 2007, Portugalsko, sborník z mezinárodní konference.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Interpretation of the Annual Rate of Inflation. Applications of Mathematics and Statistics in Economy, sborník z mezinárodní konference, CD-ROM, 2006.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Are Current Account Balances of EU Countries Stationary? – Evidence from Panel Data Analysis. Applications of Mathematics and Statistics in Economy, sborník z mezinárodní konference, str. 25-32, Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-77-0.
 • Arlt, J., Plašil, M.: Empirical Testing of New-Keynesian Phillips Curve in Conditions of the Czech Republic in 1994-2003. Applications of Mathematics and Statistics in Economy, sborník z mezinárodní konference, str. 17-24, Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-77-0.
 • Arlt, J.: Statistikům a ekonometrům byla udělena Nobelova cena za ekonomii za rok 2003. Informační Bulletin České Statistické společnosti 14: (3), str. 1-13, ČStS, 2003. ISSN 1210-8022.
 • Matalík, I., Arlt, J.: The Use of Statistics in the Monetary Policy of the Czech National Bank: The Case of the Country in Transition. Bulletin of the International Statistical Institute, 54th Session, Berlin, Německo, 2003, sborník z mezinárodní konference.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Characteristic Features of Financial Time Series. Mundus Symbolicus 10, sborník z mezinárodní konference „Applications of Mathematics and Statistics in Economy, Zadov 2001“, str. 7-20, VŠE Praha, 2002. ISSN 1210-809X.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Variance Ratios. Socio-Economical Applications of Statistical Methods, Edited by Walenty Ostasiewicz, str. 17-29, Wroclaw University of Economics Publishing House, Polsko, 2000. ISBN 83-7011-453-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Problem of the Rate of Inflation. Acta oeconomica pragensia 7: (4), str. 7-12, VŠE Praha, 1999. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J.: Časové řady typu I(0) a I(1). Acta oeconomica pragensia 6: (2), str. 7-11, VŠE Praha, 1998. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M. – Kodeš, M.: Pracovní neschopnost v letech 1987 – 1994 z pohledu statistiky. Acta oeconomica pragensia 4: (7), str. 7-14, VŠE Praha, 1996. ISSN 0572-3043.
  Arlt, J.: The problem of co-integration. Bulletin České ekonometrické společnosti 2, str. 3-12, 1995.
 • Kodeš, M., Arlt, J., Škuthanová, M.: Pracovní neschopnost v letech 1987 až 1994. Národní pojištění (7), str. 33-42, ČSSZ, 1995. ISSN 0323-2395.
 • Arlt, J., Škuthanová, M.: Úvod do problematiky sezónního očišťování ekonomických časových řad. Acta oeconomica pragensia 3: (1), str. 15-23, VŠE Praha, 1995. ISSN 0572-3043.

Výzkumné práce ČNB

 • Arlt, J., Čutková, J., Radkovský, Š.: Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR. Výzkumná publikace ČNB, 58 str., 34/2001. PDF
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M., Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 – 2000. Výzkumná publikace ČNB, 56 str., 30/2001. PDF
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M., Stiller, V.: Influence of Selected Factors on the Demand for Money 1994-2000. Výzkumná publikace ČNB, 60 str., 30/2001. PDF
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Analýza zpoždění v ekonometrickém modelu. Výzkumná publikace ČNB, 38 str., 20/2000. PDF
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Význam modelovaní a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky. Výzkumná publikace ČNB, 46 str., 13/1999. PDF
 • Arlt, J., Guba, M., Matalík, I., Stiller, V. – Syrovátka, J.: Definice měnového transmisního mechanismu v ČR a analýza vybraných základních vazeb. Výzkumná publikace ČNB, 9/98.
 • Arlt, J., Guba, M., Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1993 1996. Výzkumná publikace ČNB, 7/97.
 • Arlt, J., Guba, M., Stiller, V.: Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993 1996. Výzkumná publikace ČNB, 11/96.