prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr. h. c.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Emeritní děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE

katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: hindls@vse.cz
NB 4.p., m.č. 443, tel. +420-224 095 481

Osobní údaje:

Kvalifikace

1976    Ing.   Obor ekonomicko-matematické výpočty
1989    CSc.   Obor statistika
1993    Doc.   Obor statistika
1998    Prof.   Obor statistika
2008   Dr.h.c. Obor ekonomie
2015   FEng. Inženýrská akademie

Zaměstnání

1975 – 1976 VŠE Praha, katedra statistiky,
1976 – 1987 Česká plánovací komise, odbor dlouhodobých výhledů,
1987 – 1990 VŠE Praha, katedra statistiky,
1990 – dosud VŠE Praha, katedra statistiky a pravděpodobnosti.

2018 – dosud Člen Národní rozpočtové rady

Akademické funkce

1990 – 1992   Člen Akademického senátu FIS VŠE v Praze
1992 – 2018  Vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze
2001 – 2006   Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
2006 – 2014  Rektor VŠE v Praze

Členství v odborných mezinárodních organizacích

1996 – dosud Člen Association de Comptabilité Nationale, Paříž
1998 – dosud Člen vědeckého výboru mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy
2000 – dosud Člen IASE (International Association for Statistical Education) – sekce ISI (International Statistical Institute), Holandsko
2010 – 2015 Člen Správní rady Ekonomické univerzity v Bratislavě

2016 – dosud Člen Akreditační komise Slovenské republiky.

2020 – dosud Hodnotitel, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Členství ve významnějších tuzemských orgánech a organizacích (výňatek)

1994 – dosud Místopředseda Statistické rady České republiky
1996 – dosud Komora auditorů ČR – zkušební komisař
2010 – dosud Řádný člen Klubu Českých hlav
2014 – 2018 Místopředseda Rady České televize
2015 – dosud Člen Inženýrské akademie ČR

2017 – dosud Předseda Rady expertů České manažerské asociace

2018 – dosud Člen Etického panelu České televize

2018 – dosud Člen Etické komise Českého rozhlasu

2018 – dosud Místopředseda Správní rady TU Liberec

2019 – dosud Předseda Správní rady Univerzity Karlovy (člen SR UK od 2014)

Členství ve vědeckých radách a komisích

1992 – dosud Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE (2001-2005 předseda VR FIS VŠE)
1995 – dosud Předseda Komise pro obhajoby doktorských prací FIS VŠE
2001 – dosud Člen Vědecké rady VŠE (2006-2014 předseda VR VŠE)
2006 – dosud Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy
2016 – dosud Člen Rady expertů České manažerské asociace
2016 – dosud Člen hodnotícího panelu projektů Primus/Progres Univerzity Karlovy
2016 – dosud Člen odborné komise Programu státní podpory festivalů profesionálního umění Ministerstva kultury ČR

2017 – dosud Předseda odborné poroty projektu Česká hlava

Členství v redakčních radách
2000 – dosud Člen ediční rady časopisu Statistika
2006 – dosud Předseda ediční rady impaktovaného časopisu Politická ekonomie
2006 – 2014 Předseda ediční rady impaktovaného časopisu Prague Economic Papers

Publikační činnost
Více než 30 knih, slovníků a knižních monografií, 26 skript, cca 250 odborných článků vydaných v ČR i v zahraničí, řešitel či spoluřešitel 20 grantů vč. projektů GA ČR, řešitel 2 výzkumných záměrů MŠMT a dalších výzkumných projektů, vč. zahraničních

Pedagogická činnost
Garant studijních oborů na VŠE, garant řady statistických oborových předmětů (bakalářských, magisterských a doktorských), vyučující statistických oborových předmětů VŠE a statistických předmětů pro nestatistické obory na VŠE

Odborné zaměření
Hospodářská statistika, národní účetnictví – makroekonomické agregáty, analýza a prognóza ekonomických časových řad, analýza dat z marketingových průzkumů, statistické metody v auditingu a účetnictví

Významnější ocenění
2002 Cena rektora VŠE za nejlepší knižní publikaci
2012 Medaile za rozvoj spolupráce mezi Polskem a Českem v oblasti statistiky (udělila Polská statistická společnost u příležitosti 100 let svého založení)
2012 Platinová deska za počet prodaných hudebních nosičů (LP, MG, CD)
2013 Řád Vavřinu Hospodářské komory ČR (jako „Ocenění prokazatelných dosažených mimořádných kvalit v oboru konkrétního lidského konání s přihlédnutím k výjimečným okolnostem a délky takového konání“)
2013 Titul „Rektor roku“ (uděluje Česká studentská unie)
2014 Čestný občan Městské části Praha 4
2016 Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky Za dosažení mimořádných úspěchů ve svém oboru
2017 Laureát Ceny Wernera von Siemense „Nejlepší pedagogický pracovník“

2018 Vyznamenání Slovenské republiky za “Mimořádné zásluhy o rozvoj přátelských vztahů se Slovenskou republikou“

2020 Cena rektorky VŠE za nejlepší monografii („Národní účetnictví – od výroby k bohatství“)

2020 Cena děkana FIS VŠE za nejlepší monografii („Národní účetnictví – od výroby k bohatství“)

2020 Zlatá medaile Univerzity Karlovy za mimořádné zásluhy o rozvoj této univerzity

2020 Medaile Aloise Rašína za zásluhy o rozvoj VŠE a za rozvoj ekonomické vědy a vzdělanosti