prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Emeritní děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE

katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: hindls@vse.cz
NB 4.p., m.č. 444, tel. +420-224 095 410

Osobní údaje:

Kvalifikace

1976    Ing.   Obor ekonomicko-matematické výpočty
1989    CSc.   Obor statistika
1993    Doc.   Obor statistika
1998    Prof.   Obor statistika
2008 Dr.h.c. Obor ekonomie
2015 FEng. Inženýrská akademie

Zaměstnání

1975 – 1976 VŠE Praha, katedra statistiky,
1976 – 1987 Česká plánovací komise, odbor dlouhodobých výhledů,
1987 – 1990 VŠE Praha, katedra statistiky,
1990 – dosud VŠE Praha, katedra statistiky a pravděpodobnosti.

Akademické funkce

1990 – 1992   Člen Akademického senátu FIS VŠE v Praze
1992 – 2018  Vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze
2001 – 2006   Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
2006 – 2014  Rektor VŠE v Praze

Členství v odborných mezinárodních organizacích

1996 – dosud Člen Association de Comptabilité Nationale, Paříž
1998 – dosud Člen vědeckého výboru mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy
2000 – dosud Člen IASE (International Association for Statistical Education) – sekce ISI (International Statistical Institute), Holandsko
2016 – dosud Člen Akreditační komise Slovenské republiky.

Členství ve významnějších tuzemských orgánech a organizacích (výňatek)

1994 – dosud Místopředseda Statistické rady České republiky
1996 – dosud Komora auditorů ČR – zkušební komisař
2010 – dosud Řádný člen Klubu Českých hlav
2014 – dosud Místopředseda Rady České televize
2014 – dosud Člen Správní rady Univerzity Karlovy
2015 – dosud Člen Inženýrské akademie ČR

Členství ve vědeckých radách a komisích

1992 – dosud Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE (2001-2005 předseda VR FIS VŠE)
1995 – dosud Předseda Komise pro obhajoby doktorských prací FIS VŠE
2001 – dosud Člen Vědecké rady VŠE (2006-2014 předseda VR VŠE)
2006 – dosud Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy
2016 – dosud Člen Rady expertů České manažerské asociace
2016 – dosud Člen hodnotícího panelu projektů Primus/Progres Univerzity Karlovy
2016 – dosud Člen odborné komise Programu státní podpory festivalů profesionálního umění Ministerstva kultury ČR

Členství v redakčních radách
2000 – dosud Člen ediční rady časopisu Statistika
2006 – dosud Předseda ediční rady impaktovaného časopisu Politická ekonomie
2006 – 2014 Předseda ediční rady impaktovaného časopisu Prague Economic Papers

Publikační činnost
Více než 30 knih, slovníků a knižních monografií, 26 skript, cca 250 odborných článků vydaných v ČR i v zahraničí, řešitel či spoluřešitel 20 grantů vč. projektů GA ČR, řešitel 2 výzkumných záměrů MŠMT a dalších výzkumných projektů, vč. zahraničních

Pedagogická činnost
Garant studijních oborů na VŠE, garant řady statistických oborových předmětů (bakalářských, magisterských a doktorských), vyučující statistických oborových předmětů VŠE a statistických předmětů pro nestatistické obory na VŠE

Odborné zaměření
Hospodářská statistika, národní účetnictví – makroekonomické agregáty, analýza a prognóza ekonomických časových řad, analýza dat z marketingových průzkumů, statistické metody v auditingu a účetnictví

Významnější ocenění
2002 Cena rektora VŠE za nejlepší knižní publikaci
2012 Medaile za rozvoj spolupráce mezi Polskem a Českem v oblasti statistiky (udělila Polská statistická společnost u příležitosti 100 let svého založení)
2012 Platinová deska za počet prodaných hudebních nosičů (LP, MG, CD)
2013 Řád Vavřinu Hospodářské komory ČR (jako „Ocenění prokazatelných dosažených mimořádných kvalit v oboru konkrétního lidského konání s přihlédnutím k výjimečným okolnostem a délky takového konání“)
2013 Titul „Rektor roku“ (uděluje Česká studentská unie)
2014 Čestný občan Městské části Praha 4
2016 Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky Za dosažení mimořádných úspěchů ve svém oboru
2017 Laureát Ceny Wernera von Siemense „Nejlepší pedagogický pracovník“