KSTP v roce 2006

 1. Dosavadní děkan Fakulty informatiky a statistiky a dlouholetý vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Richard Hindls, CSc. byl k 1. únoru 2006 jmenován presidentem republiky rektorem VŠE na čtyřleté období. Slavnostní inaugurace se konala 6. března za účasti mnoha významných hostů, v inaugurační řeči se prof. Hindls zamýšlel i nad místem kvantitativních, zejména statistických metod v ekonomii a ve společenských vědách. Prorektorkou pro vědu a výzkum byla jmenována prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., v předcházejících pěti letech proděkanka FIS. Prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost se stal doc. RNDr. Felix Koschin, CSc., dosavadní vedoucí katedry demografie (před jejím vznikem v r. 1990 působil dvě desetiletí na katedře statistiky).
 2. Novým děkanem Fakulty informatiky a statistiky byl na čtyřleté funkční období (začínající 1. březnem 2006) akademickým senátem fakulty zvolen 22. února prof. Ing. Jan Seger, CSc. Byl jediným kandidátem a získal v tajném hlasování od 17 přítomných senátorů (celkový počet je 18) 15 hlasů. Prof. Seger zastával po roce 1989 již řadu významných akademických funkcí – byl proděkanem FIS, prorektorem a v letech 1994-2000 rektorem VŠE.
 3. Proděkanem FIS pro vědu, výzkum a informatiku byl jmenován Ing. Jakub Fischer, Ph.D., odborný asistent katedry statistiky a pravděpodobnosti. Přes své mládí má již bohaté zkušenosti z Akademického senátu VŠE (místopředseda) i fakultního senátu, pět let byl tajemníkem FIS pro studentské záležitosti etc. Novým tajemníkem FIS pro studentské záležitosti byl k 1. březnu jmenován Ing. Petr Mazouch, asistent a doktorand na katedře statistiky a pravděpodobnosti.
 4. Nový děkan fakulty prof. Seger pověřil s účinností od 1. března vedením katedry statistiky a pravděpodobnosti doc. RNDr. Luboše Marka, CSc. a vedením katedry ekonomické statistiky doc. Ing. Jiřinu Moravovou, CSc.
 5. Tajemnicí katedry statistiky a pravděpodobnosti byla od 9. března jmenována Ing. Markéta Arltová. Její předchůdce, Ing. Závodský, vykonával tuto funkci předcházejících 28 let. Všeobecné stěhování v rámci žižkovského areálu VŠE (po dokončení tzv. Rajské budovy) se dotklo jen některých pracovníků statistických kateder. Katedra ekonomické statistiky sídlí nadále ve 4. patře nové budovy, katedra statistiky a pravděpodobnosti ve 3. a 4. patře nové budovy.
 6. V Akademickém senátu VŠE zastupovali v prvních měsících roku statistické katedry Ing. Jakub Fischer (místopředseda a předseda finanční komise) a Ing. Petr Mazouch. Od dubnových voleb je to jen Ing. Mazouch.
 7. Předsedkyní Akademického senátu FIS je doc. Dagmar Blatná, místopředsedou Ing. Mazouch, dalšími členy prof. Jílek a doc. Řezanková. Doc. Blatná zastupuje fakultu ve sněmu Rady vysokých škol (členka pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení). Ing. Fischer je za VŠE členem předsednictva Rady vysokých škol a odtud byl delegován do akademického sněmu Akademie věd ČR.
 8. Výzkumné pracoviště Fakulty informatiky a statistiky LISP (Laboratoř inteligentních systémů) po dvouletém útlumu činnosti z důvodu nezajištěného financování obnovuje pod vedením doc. Luboše Marka od 1. ledna 2007 svou činnost. Fakulta obdržela výzkumný záměr „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“. Řešitelem je prof. Richard Hindls a na výzkumné činnosti se podílejí především pracovníci katedry statistiky a pravděpodobnosti a katedry informačního a znalostního inženýrství.
 9. 18. května úspěšně pokračovalo na vědecké radě FIS řízení ke jmenování doc. Arlta profesorem. Jmenovaný zde pronesl přednášku Soudobé trendy v modelování ekonomických časových řad a jejich vztahů. Úspěšné bylo i profesorské řízení na Vědecké radě VŠE v listopadu. Z interních pracovníků statistických kateder obhájil Ing. Zelený disertační práci Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě – analýza vlastností a vypovídací schopnosti a Ing. Krakovič práci Zkoumání týkající se filosoficko-matematických základů pravděpodobnosti a oba získali titul Ph.D.
 10. 21. července 2006 zemřela prof. Ing. Jara Kaňoková, CSc. Na katedře statistiky (později statistiky a pravděpodobnosti) VŠE pracovala v letech 1954-1999, od r. 1996 přednášela na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Podrobnější nekrolog uveřejnila Statistika v č. 4/2006.
  Doyen katedry statistiky a pravděpodobnosti, prof. Ing. Ilja Novák, CSc., dosud neodešel na zasloužený odpočinek a 9. března 2007 slaví své 80. narozeniny jako stále aktivní pedagog katedry.
  Doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc. je známa jako autorka mnoha učebních textů, odborných článků i dalších publikací. 8. dubna oslaví členové katedry ekonomické statistiky již 75. narozeniny své vedoucí.
  29. dubna se v plné práci na fakultě dožívá 80 let bývalá dlouholetá sekretářka katedry statistiky, pí Božena Hliňáková.
  Doc. Ing. Jiří Trešl, CSc. pracuje na katedře statistiky a pravděpodobnosti již deset let a získal zde renomé zdatného vědce a schopného pedagoga (přednáší běžně i anglicky). 11. listopadu se dožívá 60 let.
  Prof. Ing. Václav Čermák, DrSc. je statistické veřejnosti dobře znám jako autor početných publikací, zaměřených především na teorii výběrových šetření a aplikaci statistických metod v zemědělství. Všichni bývalí spolupracovníci mu přejí, aby své 75. narozeniny s nimi mohl 25. listopadu oslavit opět v plném zdraví.
  60. narozeniny oslaví 27. listopadu též dlouholetá pedagožka katedry statistiky a pravděpodobnosti, Ing. Zoja Pourová.
  K zlepšení nedobré populační situace v ČR naši statistikové v uplynulém roce opět nepřispěli, nepočítáme-li skutečnost, že do rodiny prof. Hebáka v dubnu přibyl pravnuk Maxmilián.
 11. Katedru statistiky a pravděpodobnosti opustil Ing. Ondřej Krakovič a naopak ji posílili tři doktorandi, přijatí na místa asistentů (zatím na poloviční úvazky). Katedra statistiky a pravděpodobnosti zaměstnává v současné době 22 interních pedagogů, v tom 4 profesory, 8 docentů, 7 odborných asistentů a 3 asistenty. Z toho pět pedagogů pracuje na katedře jen na částečný úvazek. Průměrný věk pracovníků činil na konci roku 2006 50,0 let (při výpočtu průměru byly hodnoty váženy velikostí úvazku). Na výuce se podílí i osm dalších interních doktorandů, čtyři externisté i někteří pracovníci katedry ekonomické statistiky. Kolektiv katedry ekonomické statistiky tvoří 5 pedagogů (tři profesoři, jedna docentka a jeden odborný asistent. Dva z profesorů jsou zaneprázdněni především svými vysokými akademickými funkcemi, Tři z pedagogů pracují pouze na částečný úvazek. Průměrný věk činil 60,6 roků. Na výuce se podílí i jeden interní doktorand.
 12. Zahraniční cesty, především na vědecké konference:
  Lednové konference 11ème colloque de l´Association de comptabilité nationale se v Paříži zúčastnila prof. Hronová.
  Ing. Fischer vystoupil v dubnu na konferenci SMAP 2006 v Cassinu (Itálie) s příspěvkem Quarterly preliminary estimates of the gross domestic product development with respect the character and the reliability of offficial estimates.
  Ing. Löster přednesl v Nitře na květnové konferenci Konkurencieschopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4 referát Analýza rozptylu jako základní metoda mnohonásobného porovnávání středních hodnot v různých softwarových produktech.
  Prof. Cipra se v červnu zúčastnil v Šanghaji konference FIRS (Financial Intermediation Research Society) s příspěvkem Empirical evidence on relationships in insurance a krátce poté v Pekingu 30. výroční konference Journal of Banking and Finance s referátem Cash flows in a life insurance company.
  Konference PRASTAN (Selce, Slovensko) se v červnu zúčastnil doc. Trešl s příspěvkem The Behaviour of European Capital Markets a doc. Blatná.
  Prof. Cipra absolvoval v červnu přednáškový pobyt na universitě v německé Kostnici.
  Na červencové konferenci Statistical Modelling v irském Galway vystoupili doc. Blatná a doc. Trešl s referátem Statistical Analysis of Selected European Stock Indices.
  Konference COMPSTAT 2006 se na přelomu srpna a září zúčastnila v Římě s referátem Comparison of some approaches to clustering categorical data doc. Řezanková.
  V rámci České národní výstavy se konala v ruském Jekatěrinburgu mezinárodní vědecko-praktická konference. Na téma How to measure Economic Growth? zde měl vystoupení Ing. Fischer.
  Jako členka výboru reprezentovala doc. Řezanková Českou statistickou společnost na setkání představitelů národních statistických společností střední Evropy v září v Bratislavě.
  Mezinárodní vědecko-praktické konference Ekonomická a humanitní spolupráce České republiky a Ruské federace: nové perspektivy (VŠE byla jedním z organizátorů konference) se v říjnu v Moskvě zúčastnili prof. Hindls, prof. Hronová, prof. Seger, doc. Marek a Ing. Fischer a přednesli zde několik referátů.
  Prof. Jílek se zúčastnil v říjnu statistického týdne, pořádaného Rakouským statistickým úřadem.
  Na statistických dnech Slovinské republiky (Radenci, listopad) vystoupil Ing. Fischer s příspěvkem Who profits from the Czech Economic Growth.
  Prosincové konference Výpočtová štatistika v Bratislavě se zúčastnila doc. Pecáková s příspěvkem Analýza kategoriálních dat ze dvou závislých výběrů a také doc. Marek a Mgr. Vrabec s referátem Pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel.
 13. Z domácích vědeckých konferencí jmenujme především Applications of Mathematics and Statistics in Economy (AMSE), jejíž 9. ročník se konal na přelomu srpna a září v Trutnově za účasti rektora prof. Hindlse, prorektorů prof. Hronové a doc. Koschina i dalších významných hostů. Se svými příspěvky zde vystoupili doc. Arlt + Ing. Arltová, doc. Blatná, Ing. Cícha + Ing. Zimmermann, Ing. Fischer + Ing. Sixta, doc. Jarošová, Ing. Zelený, doc. Marek + Mgr. Vrabec, doc. Pecáková, doc. Trešl a Ing. Závodský. Jubilejní 10. ročník AMSE se bude konat koncem léta 2007 na Slovensku, zájemci najdou potřebné informace na internetových stránkách našich kateder. O účasti na některých dalších konferencích v ČR alespoň heslovitě:
  Firma a konkurenční prostředí – březen – Brno (Ing. Fischer)
  Jakost 2006 – květen – Ostrava (doc. Jarošová, Ing. Zimmermann)
 14. Grantové projekty, řešené v uplynulém roce (Agentura, řešitelé ze stat. kateder VŠE: název projektu, doba řešení):
  Grantová agentura ČR, doc. Arlt, Ing. Arltová, Ekonomické časové řady, 2004-2006.
  GAČR, doc. Trešl, doc. Blatná, Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích, 2005-2007.
  Interní grantová agentura (VŠE), Ing. Zimmermann, Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování, 2005-2006.
  IGA, Ing. Zimmermann, Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR, 2005-2006.
  IGA, doc. Jarošová, Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů, 2005-2006.
  IGA, Ing. Löster, Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů, 2006-2007.
  IGA, Mgr. Václavík, Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii, 2006- 2007.
  Grantové projekty, na nichž se pracovníci statistických. kateder podílejí jako spoluřešitelé:
  GAČR, Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU – prof. Hindls + prof. Hronová (řeš. prof. Machková, VŠE, 2005-2007).
  GAČR, Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace – doc. Řezanková (řeš. doc. Bělohlávek, UP Olomouc, 2005-2007).
  Neurofyziologickým modelem inspirované učení pro umělou inteligenci. Barrande – doc. Řezanková (řeš. Ing. Húsek, AV ČR, 2005-2006).
  GAČR, Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé – doc. Arlt (řeš. prof. Mandel, VŠE, 2006-2008).
  GAČR, Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948 – Ing. Závodský (řeš. doc. Krameš, VŠE, 2006-2008).
 15. Studentům francouzského diplomu typu MBA na Francouzsko-českém institutu řízení přednášeli aplikace statistiky v managementu prof. Hindls a prof. Hronová. Pravděpodobnost a matematickou statistiku učí na Fakultě sociálních věd UK Mgr. Václavík. Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové nadále přednáší prof. Hebák.
  Statistiku a některé příbuzné disciplíny učí statistici z VŠE i na řadě soukromých vysokých škol. Jmenujme alespoň Vysokou školu obchodní (Ing. Löster), Soukromou vysokou školu ekonomických studií (doc. Trešl), Vysokou školu hotelovou (prof. Novák), Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství (Ing. Závodský), Vysokou školu finanční a správní (Ing. Bílková), Bankovní institut vysokou školu a. s. (doc. Blatná) a Středočeský vysokoškolský institut v Kladně (Ing. Fischer). Někteří přednášející zde vydali pro své posluchače i učební texty.
 16. Kromě nových vydání několika starších knižních monografií a učebnic (oblíbená učebnice R. Hindlse, S. Hronové, J. Segera a J. Fischera Statistika pro ekonomy vyšla již v 7. vydání) vydali statistici z VŠE v uplynulém roce jedinou knižní publikaci:
  Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006, 376 stran.
 17. V roce 2006 vydali pracovníci statistických kateder tyto učební texty:
  Hronová, S. a kol.: Příklady z národního účetnictví (152 s.)
  Řezanková, H. – Hronová, S.: Statistická data a databázový systém MS Access (2. vyd., 82 s.)
 18. Z početných funkcí, které zastávají pracovníci statistických kateder, jmenujme alespoň některé: Prof. Hindls byl na období 2005-2008 znovu potvrzen Evropskou hospodářskou komisí do funkce delegáta České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES) v Lucembursku. Prof. Hindls a prof. Hronová (členka řídicího výboru) jsou členy francouzské Association de Comptabilité Nationale. Doc. Arlt byl zvolen členem Mezinárodního statistického institutu (ISI). Místopředsedou České statistické rady je prof. Seger, jejím členem též prof. Hindls. Ve výboru České statistické společnosti působí doc. Blatná (hospodář) a doc. Řezanková. Několik významných pracovníků statistických kateder je členy vědeckých rad na jiných vysokých školách. Prof. Jílek je nadále členem výkonné rady Statistiky a členem edičních rad Politické ekonomie, Prague Economic Papers a Statistics in Transition (Polsko). Prof. Hronová předsedá redakční radě Acta oeconomica Pragensia a působí též ve výkonné radě Statistiky, Politické ekonomie a Prague Economic Papers. Prof. Hindls je členem ediční rady Statistiky i členem redakční rady časopisu Czech Business Forum a Ekonomika a informatika (Slovensko), doc. Arlt členem ediční rady Politické ekonomie a Prague Economic Papers.
 19. V akademickém roce 2006/07 začali na VŠE studovat jednak nově přijatí posluchači pětiletého magisterského studia oboru statistické a pojistné inženýrství (12 studentů), jednak noví posluchači bakalářského studia oboru statistika a ekonometrie (50 studentů). Celkem je v tomto akademickém roce zapsáno na posledně uvedené bakalářské studium 126 posluchačů, na navazující magisterské studium oboru statisticko-pojistné inženýrství 3 posluchači a na ucelené magisterské studium oboru statistické a pojistné inženýrství 149 posluchačů. V roce 2006 získalo na VŠE inženýrský titul 31 statistiků. Posluchačů doktorského studia oboru statistika bylo k 31. XII. 2006 celkem 30, z toho 11 interních. V uplynulém roce obhájili disertační práci a získali titul Ph.D. čtyři doktorandi.
 20. V roce 2006 probíhala výuka již 21. běhu čtyřsemestrálního Specializovaného statistického studia pro absolventy vysokých škol, jehož se účastnilo 22 posluchačů, převážně z ČSÚ. Přednášejí většinou profesoři a docenti statistických kateder VŠE.