KSTP v roce 2007

 1. Výročí své existence si v létě připomněli statistikové na VŠE. V srpnu 2007 uplynulo již 55 let od založení katedry statistiky na Hospodářské fakultě Vysoké školy politických a hospodářských věd. V té době bylo též rozhodnuto, že z Hospodářské fakulty VŠPHV vznikne od 1. září 1953 Vysoká škola ekonomická s pěti fakultami, z nichž jednou byla (v letech 1953-1959) Fakulta statistiky. Všechny katedry dnešní Fakulty informatiky a statistiky (kromě matematiky) odvozují svůj rodokmen od výše zmíněné katedry statistiky.
 2. Statistikové zastávají na VŠE řadu významných akademických funkcí. Dlouholetý vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Richard Hindls, CSc. byl na léta 2006-2010 jmenován prezidentem republiky rektorem. Prorektorkou pro vědu a výzkum se stala prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. z katedry ekonomické statistiky. Ve funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnost působí doc. RNDr. Felix Koschin, CSc., předtím vedoucí katedry demografie (do jejího vzniku v r. 1990 pracoval dvě desetiletí na katedře statistiky). Děkanem Fakulty informatiky a statistiky se stal pro období 2006-2010 prof. Ing. Jan Seger, CSc. Proděkanem FIS pro vědu, výzkum a informatiku je rovněž statistik – Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Studentským tajemníkem FIS byl jmenován Ing. Petr Mazouch, doktorand v oboru statistika, zapojený i do výuky.
 3. Novým kvestorem VŠE byl jmenován 9. července 2007 Ing. Libor Svoboda, vítěz výběrového řízení, jehož se zúčastnili 4 uchazeči. Ing. Svoboda pracoval na katedře statistiky (od r. 1990 statistiky a pravděpodobnosti) v letech 1985-1994, dva roky (1990-1992) byl zástupcem vedoucího katedry. Na katedře demografie externě učil i v době, kdy zastával významné funkce ve státní správě (náměstek ministra školství, poté financí ad.).
 4. V Akademickém senátu VŠE zastupuje statistické katedry Ing. Mazouch. Předsedkyní Akademického senátu FIS je doc. Blatná, dalšími členy doc. Řezanková a do listopadu 2007 i prof. Jílek. Doc. Blatná zastupuje fakultu v Radě vysokých škol (členka komise pro hodnocení kvality vysokých škol), členem předsednictva Rady je Ing. Fischer.
  Členy Vědecké rady VŠE jsou: rektor Hindls, prorektorka Hronová a děkan Seger.
  Prof. Seger předsedá Vědecké radě FIS, jejímiž členy jsou i prof. Hindls, prof.
  Hronová, doc. Blatná, prof. Cipra, Ing. Fischer, prof. Hebák, doc. Marek a do
  listopadu 2007 i prof. Jílek.
 5. Výzkumné pracoviště Fakulty informatiky a statistiky LISP (Laboratoř inteligentních systémů) obnovila od začátku roku 2007 plně svou činnost pod vedením doc. Marka. Fakulta obdržela na léta 2007-2013 vědecko-výzkumný záměr „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“. Řešitelem je prof. Hindls a na výzkumné činnosti se podílejí především pracovníci katedry statistiky a pravděpodobnosti a katedry informačního a znalostního inženýrství. Předmětem výzkumu jsou metody, techniky a nástroje pro efektivní využívání a vyhodnocování rozsáhlých informačních zdrojů a jejich využití v ekonomickém rozhodování.
 6. Dlouholetý člen katedry statistiky a pravděpodobnosti, odborník v oblasti analýzy časových řad a autor početných významných publikací z tohoto oboru, doc. Ing. Josef Arlt, CSc., byl 16. dubna 2007 jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor statistika. Z interních pracovníků a doktorandů statistických kateder obhájil Ing. Vohlídal disertační práci Klasické a nově navržené popisné charakteristiky: porovnání výběrových vlastností na základě Monte Carlo simulace a Ing. Popelka práci yužití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií a oba získali titul Ph.D.
 7. 7. listopadu 2007 zemřel ve věku 76 let prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc., dlouholetý představitel (již od 60. let) oboru ekonomická statistika na VŠE. Podrobnější nekrolog uveřejnila Statistika v č. 6/2007. Ve věku pouhých 31 let zemřel 16. září 2007 doktorand katedry statistiky a pravděpodobnosti a oblíbený spolupracovník Ing. Petr Vlach.
 8. Doc. Ing. Jiří Žváček, CSc., dlouholetý pracovník katedry statistiky a do svého úrazu (na podzim 1991) prorektor VŠE, 10. ledna 2008 oslavil 65 let. Navzdory svému nepříznivému zdravotnímu stavu se nadále věnuje statistice a spolupracuje se svými bývalými kolegy.
  21. února oslavil své 70. narozeniny prof. Ing. Jan Seger, CSc., děkan Fakulty informatiky a statistiky. Na VŠE, kde pracuje již od r. 1963, zastával po roce 1989 celou řadu významných funkcí, v letech 1994-2000 byl jejím rektorem.
  85 let by se 28. ledna dožil (+ 2001) prof. Ing. Jaromír Walter, CSc., významný statistik a ekonometr, vedoucí katedry statistiky na VŠE v letech 1959-1961.
  Statistikové si 14. června 2008 připomínají nedožité 80. narozeniny doc. Ing. Jaroslava Hátleho, CSc., dlouholetého pracovníka katedry statistiky a autora dodnes užívaných učebnic teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky (+ 1987).
 9. Po 55 letech od svého příchodu na katedru statistiky odešel 1. září 2007 ve svých 80 letech na zasloužený odpočinek prof. Ing. Ilja Novák, CSc.
 10. Katedra statistiky a pravděpodobnosti zaměstnává v letním semestru 2007/08 celkem 22 interních pedagogů – v tom 4 profesory, 7 docentů a 11 odborných asistentů. Z toho 3 učitelé pracují na katedře jen na částečný úvazek. Průměrný věk pracovníků činil na konci minulého roku 49,6 let (při výpočtu průměru byly hodnoty váženy velikostí úvazku). Na výuce se podílelo (stav v letním semestru 2007/08) i 11 dalších interních doktorandů a jeden externista. Kolektiv katedry ekonomické statistiky tvoří po odchodu prof. Jílka jen čtyři pedagogové (dva profesoři, jedna docentka a jeden odborný asistent), vykonávající navíc i významné akademické funkce. Průměrný věk činil 54,7 roků. Obě statistické katedry si podle potřeby ve výuce vypomáhají.
 11. Zahraniční cesty, především na vědecké konference:
  Konference APLIMAT 2007 se v únoru v Bratislavě zúčastnila doc. Jarošová s referátem Comparison of some Methods used in Robust Design (spoluautor Ing. Zimmermann).
  Dubnové Third International Conference on Credit and Operational Risks v Montrealu (Kanada) se zúčastnil prof. Cipra.
  Ing. Zimmermann přednesl v květnu na konferenci Risk Measurement and Solvency v Anatalya (Turecko) referát Continuous Approach to Reserve Risk Stochastic Modeling.
  Mezinárodní konference European Economics and Finance Society se na přelomu května a června zúčastnili v Sofii doc. Trešl a doc. Blatná s příspěvkem Analysis of Selected European Stock Markets.
  Červnové konference Mathematical Methods in Economy and Industry 2007 se v Košicích zúčastnili Ing. Kladívko, Ing. Zimmermann a Ing. Cícha se společným referátem Yield Curve Modeling Using the Principal Component Analysis andNonlinear Stochastic Differential Equations.
  Jako spoluautorka referátu Semantic Analysis of Web Pages Using Cluster Analysis and Nonnegative Matrix Factorization se doc. Řezanková zúčastnila v červnu ve Fontainebleau (Francie) konference AWIC (Atlantic Web Intelligence Conference).
  Ing. Zeleného od 1. srpna 2007 hostí na studijním pobytu European Central Bank ve Frankfurtu n. M.
  56. kongresu Mezinárodního statistického institutu (ISI) se v srpnu v Lisabonu zúčastnili: prof. Hindls a prof. Hronová s příspěvkem How much are Changes in Attitudes Significant over Time?, prof. Arlt a Ing. Arltová s referátem Compilation of Quarterly Financial Accounts for the Sector of Non-financial Corporations in the Czech Republic – Application of Time Series Analysis Methods, doc. Marek s příspěvkem The Trend of Incomes in CR in Accordance to Sex and Age, doc. Řezanková se zvaným příspěvkem Symbolic Computing Systems in Teaching Statistics in the Czech Republic and Poland (je též spoluautorkou referátu Application of Neural Network Boolean Factor Analysis Procedure to Automatic Conference Papers Categorization), doc. Trešl a doc. Blatná s příspěvkem Czech Capital Market: Markov Chains and Crossing-Level Analysis, Ing. Fischer a Ing. Sixta s příspěvkem Implementation of the New ESA Standard into the Czech National Accounts: Capital Services and Related Issues, Ing. Mazouch s referátem Longer Life Caused by Higher Attained Level of Education: How to Valuate this Advantage (s Ing. Fischerem), Ing. Zimmermann s příspěvkem Probability Models of the Delay between Claim Occurence and Claim Settlement a Ing. Löster s referátem Multilingual On-Line Statistical Dictionary (spolupráce s Ing. Vohlídalem).
  Jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy (AMSE), jejímž spolupořadatelem je VŠE, se konal v srpnu v Popradu (Slovensko) za účasti rektora VŠE prof. Hindlse, prorektorů prof. Hronové a doc. Koschina, děkana prof. Segera a dalších významných hostů. Se svými příspěvky dále vystoupili: Ing. Bílková, doc. Blatná, Ing. Fischer, doc. Jarošová, doc. Marek, Ing. Mazouch, doc. Moravová, doc. Pecáková, Ing. Sixta, doc. Trešl, Mgr. Václavík, Mgr. Vrabec a Ing. Závodský. 11. ročník AMSE se koná koncem srpna 2008 v Polsku, zájemci najdou potřebné informace na webové stránce našich kateder.
  Příspěvkem ve formě posteru Testing of Feature Extracting Methods on Bars Problem obohatila na přelomu srpna a září doc. Řezanková konferenci IASC 2007 v Aveiru (Portugalsko).
  Ing. Fischer vystoupil v září v Jaca (Španělsko) na konferenci The Pyrenees International Workshop s referátem An Impact of Longer Life Caused by Higher Attained Level of Education on the Social Insurance System.
  V říjnu přednesl prof. Cipra příspěvek Some Problems of Credit Migration in the Context of Solvency na konferenci East Asian Actuarial Conference v Tokiu. Na mezinárodní konferenci 17. Statistični dnevi v listopadu v Radenci (Slovinsko) přednesli Ing. Fischer a Ing. Mazouch příspěvek Popis stanovanj in prebivalstva: anahronizem ali potreba? a Ing. Sixta s Ing. Fischerem příspěvek Modelni pristop v kapitalskih raucnih.
  Konference Výpočtová statistika v prosinci v Bratislavě se s referátem Pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel zúčastnili doc. Marek a Mgr. Vrabec, s příspěvkem Analýza ategoriálních dat ze dvou závislých výběrů doc. Pecáková a s příspěvkem Modely mzdových rozdělení Ing. Bílková.
 12. Pracovníci statistických kateder se významně podíleli na organizaci několika mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů, kde také mnozí přednesli své příspěvky:
  Quantitative Methods in Social Sciences (Praha, červen, předseda org. výboru Ing. Fischer, dále Ing. Mazouch a Ing. Zelený)
  European Survey Research Association Conference (Praha, červen, předseda Ing. Fischer, dále Ing. Mazouch a Ing. Zelený)
  Mezinárodní statisticko-ekonomické dny (Praha, září, předseda Ing. Löster)
  MAKOS 2007, seminář péče o matematické talenty (Mariánská, říjen, předseda Ing. Mazouch, dále Ing. Fischer)
  O účasti na některých dalších vědeckých konferencích v České republice uvádíme aspoň heslovité informace:
  Hodnocení kvality vysokých škol – leden – Ústí n. L. (Ing. Fischer)
  Firma a konkurenční prostředí – březen – Brno (Ing. Fischer, Ing. Mazouch)
  STAKAN – květen – Rusava (doc. Řezanková)
  Regionální demografie – květen – Olomouc (Ing. Fischer, Ing. Mazouch)
  Analýza dat II – listopad – Lázně Bohdaneč (doc. Řezanková)
 13. Grantové projekty, řešené v uplynulém roce:
  (Agentura, řešitelé ze stat. kateder: název projektu, doba řešení)
  GAČR, doc. Trešl (dále doc. Blatná), Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích, 2005-2007
  GAČR, Ing. Fischer (dále prof. Hindls, prof. Hronová, Ing. Sixta), Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky, 2007-2009
  Fond rozvoje vysokých škol, doc. Marek, Nákup systému Sophas, 2007
  Interní grantová agentura (IGA VŠE), Ing. Löster, Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů, 2006-2007
  IGA, Mgr. Václavík, Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii, 2006-2007
  Grantové projekty, na nichž se pracovníci statistických kateder podíleli jako spoluřešitelé nebo členové řešitelských týmů:
  GAČR, Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU -prof. Hindls , prof. Hronová (řeš. prof. Machková, VŠE, 2005-2007)
  GAČR, Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace – doc. Řezanková (řeš. prof. Bělohlávek, UP Olomouc, 2005-2007)
  GAČR, Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé – doc. Arlt (řeš. prof. Mandel, VŠE, 2006-2008)
  GAČR, Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948 – Ing. Závodský (řeš. doc. Krameš, VŠE, 2006-2008)
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Reprodukce lidského kapitálu – Ing. Fischer a Ing. Mazouch (řeš. doc. Koschin, VŠE, 2006-2011)
 14. Studentům francouzského diplomu typu MBA na Francouzsko-českém institutu řízení přednášeli aplikace statistiky v managementu prof. Hindls a prof. Hronová. Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové přednáší prof. Hebák. Statistiku, resp. některé příbuzné disciplíny učí statistici z VŠE i na řadě soukromých vysokých škol. Jmenujme alespoň Bankovní institut vysokou školu (doc. Blatná, RNDr. Malá), Metropolitní univerzitu Praha (Ing. Závodský), Soukromou vysokou školu ekonomických studií (doc. Trešl), Vysokou školu finanční a správní (Ing. Bílková), Škoda auto – Vysokou školu (doc. Jarošová), Vysokou školu hotelovou (prof. Novák), Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství (Ing. Závodský). Někteří přednášející zde vydali pro své studenty i učební texty.
 15. Statistici z VŠE jsou autory či spoluautory následujících 8 knižních monografií a učebnic, vydaných v uplynulém roce:
  Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, Praha, 288 stran.
  Doucek, P. – Novotný, O. – Pecáková, I. – Voříšek, J.: Lidské zdroje v ICT – Analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR. Professional Publishing, Praha, 202 stran.
  Hebák, P. – Hustopecký, J. – Pecáková, I. – Plašil, M. – Průša, M. – Řezanková, H. – Svobodová, A. – Vlach P.: Vícerozměrné statistické metody (3). 2. vyd., Informatorium, Praha, 272 stran.
  Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J. – Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. 8. vyd., Professional Publishing, Praha, 420 stran.
  Jílek, J. – Moravová, J.: Ekonomické a sociální indikátory. Futura, Praha, 246 stran.
  Marek, L. – Jarošová, E. – Pecáková, I. – Pourová, Z. – Vrabec, M.: Statistika proekonomy – Aplikace. 2., přeprac. vyd., Professional Publishing, Praha, 488 stran.
  Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. Professional Publishing, Praha, 212 stran.
  Řezanková, H. – Húsek, D. – Snášel, V.: Shluková analýza dat. Professional Publishing, Praha, 196 stran.
 16. V nakladatelství VŠE Oeconomica vyšly v roce 2007 mj. tyto učební texty:
  Fischer, J. – Zelený, M.: Příklady ze sociálněhospodářské statistiky. 2., přeprac. vyd., 106 stran.
  Hebák, P.: Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. 2. vyd., 100 stran.
 17. Z početných funkcí, které zastávají pracovníci statistických kateder, jmenujme alespoň některé:
  Prof. Hindls je delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES) v Lucembursku. Prof. Hindls a prof. Hronová (členka řídicího výboru) jsou členy francouzské Association de Comptabilité Nationale.
  V Mezinárodním statistickém institutu (ISI) a jeho sekcích působí prof. Hindls, prof. Hronová, prof. Arlt a v některých sekcích i další pracovníci.
  Místopředsedou České statistické rady je prof. Seger, jejím členem též prof. Hindls.
  Ve výboru České statistické společnosti působí doc. Blatná, doc. Řezanková a Ing. Löster.
  Ing. Fischer je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR.
  Několik pracovníků statistických kateder je členy vědeckých rad na jiných vysokých školách.
  Členkou výkonné rady a zástupkyní šéfredaktora Statistiky je prof. Hronová, v ediční radě časopisu působí prof. Hindls. Ve výkonné radě Politické ekonomie
  pracuje prof. Hronová a doc. Trešl, v ediční radě prof. Hindls a prof. Arlt.
  Ing. Arltová byla jmenována odbornou redaktorkou časopisu VŠE Acta Oeconomica Pragensia.
  Členy výkonné rady Prague Economic Papers jsou prof. Hronová a doc. Trešl, předsedou ediční rady je prof. Hindls, členem prof. Arlt.
  Prof. Hindls je též členem redakčních rad časopisů Ekonomika a informatika (Slovensko) a Czech Business Forum.
 18. V akademickém roce 2007/08 začali na Fakultě informatiky a statistiky studovat nově přijatí posluchači bakalářského studia oboru statistika a ekonometrie (35 studentů) a oboru statistické metody v ekonomii (28 studentů). Celkem je v akademickém roce 2007/08 zapsáno na bakalářské studium těchto oborů 175 posluchačů, na navazující magisterské studium oboru statisticko-pojistné inženýrství 8 posluchačů a na ucelené magisterské studium oboru statistické a pojistné inženýrství 105 posluchačů. V roce 2007 získalo na VŠE inženýrský titul 32 statistiků. Posluchačů doktorského studia oboru statistika bylo k 31. prosince 2007 celkem 33, z toho 11 interních. V uplynulém roce obhájili disertační práci a získali titul Ph.D. 3 doktorandi.
 19. V roce 2007 skončila výuka 21. běhu čtyřsemestrálního Specializovaného statistického studia pro absolventy vysokých škol. Na podzim začaly přednášky již 22. běhu, jichž se účastní 16 posluchačů, převážně z ČSÚ. Přednášejí většinou profesoři a docenti statistických kateder VŠE.