KSTP v roce 2008

 1. V loňském roce oslavila Vysoká škola ekonomická 55 let své existence. Vznikla 1. září 1953, přičemž jednou z jejích pěti původních fakult byla (v letech 1953–1959) Fakulta statistiky. Letos si VŠE připomene 90. výročí založení své předchůdkyně – Vysoké školy obchodní, založené zákonem Revolučního národního shromáždění z 23. července 1919. Statistiku zde (po krátkém působení prof. J. Kolouška a doc. F. X. Hodáče) přednášeli především: doc. Josef Mráz (1882–1934) a po jeho předčasné smrti prof. Leopold Šauer (1901–1983), oba zároveň významní pracovníci Státního úřadu statistického.
 2. Statistikové zastávají na VŠE řadu významných akademických funkcí. Dlouholetý vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Richard Hindls, CSc. byl na léta 2006–2010 jmenován prezidentem republiky rektorem. Prorektorkou pro vědu a výzkum se stala prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. z katedry ekonomické statistiky. Ve funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnost působí doc. RNDr. Felix Koschin, CSc., vedoucí katedry demografie (v současné době je vedením katedry pověřena Ing. Jitka Langhamrová, CSc.), do jejího vzniku v r. 1990 pracoval na katedře statistiky). Kvestorem VŠE je od r. 2007 Ing. Libor Svoboda, v 80. a 90. letech člen katedry statistiky (resp. statistiky a pravděpodobnosti). Děkanem Fakulty informatiky a statistiky byl pro funkční období 2006–2010 zvolen prof. Ing. Jan Seger, CSc., dosavadní vedoucí katedry ekonomické statistiky. Proděkanem FIS pro vědu, výzkum a informatiku je rovněž statistik – doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Funkci tajemníka fakulty pro studentské záležitosti zastává Ing. Petr Mazouch, odborný asistent, pracující na obou statistických katedrách.
 3. V Akademickém senátu VŠE zastupuje statistické katedry v období 2006–2009 Ing. Mazouch. Na základě voleb v listopadu 2008 se místopředsedkyněmi Akademického senátu FIS staly: doc. Blatná (dosud předsedkyně) a Kristýna Vltavská (dnes posluchačka doktorského studia oboru statistika), členem Ing. Mazouch.
  Členy Vědecké rady VŠE jsou: rektor Hindls, prorektorka Hronová a děkan FIS Seger.
  Prof. Seger předsedá Vědecké radě FIS, jejímiž členy jsou i prof. Hindls, prof. Hronová, prof. Cipra, doc. Fischer, prof. Hebák a doc. Marek.
 4. Výzkumné pracoviště Fakulty informatiky a statistiky LISP (Laboratoř inteligentních systémů) obnovilo od roku 2007 plně svou činnost pod vedením doc. Marka poté, co fakulta obdržela na léta 2007–2013 vědecko-výzkumný záměr „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“. Řešitelem je prof. Hindls a na výzkumné činnosti se podílejí především pracovníci obou statistických kateder a katedry informačního a znalostního inženýrství. Tento výzkumný záměr úzce navazuje na činnost a výsledky záměru MŠMT, který sice skončil v r. 2004, ale vědeckovýzkumná práce se stejným či podobným obsahem pak pokra¬čo¬vala dále na jednotlivých katedrách fakulty. Předmětem výzkumu jsou metody, techniky a nástroje pro efektivní využívání a vyhodnocování rozsáhlých informačních zdrojů a jejich využití v ekonomickém rozhodování. V uplynulém roce se výzkum soustředil zejména na tyto hlavní oblasti:
  – metody dobývání znalostí z databází,
  – metody automatické analýzy www a multimediálních dat,
  – metody odvozování ve znalostních systémech,
  – metody ontologického inženýrství,
  – vícerozměrné statistické metody,
  – analýza a predikce časově závislých dat,
  – metody získávání znalostí a jejich analýzy v sociálněekonomické oblasti.
 5. Rektorovi VŠE a dlouholetému vedoucímu katedry statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Richardu Hindlsovi, CSc. udělila Ekonomická univerzita v Bratislavě 19. listopadu čestný doktorát (Dr.h.c.).
  Dlouholetá členka a zástupkyně vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti, doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. přednesla v březnu na Vědecké radě FIS přednášku na téma Aplikace shlukové analýzy na kategoriální data a po projednání vědeckými radami FIS a VŠE byla jmenována prezidentem republiky s platností od 1. listopadu profesorkou pro obor statistika.
  Ing. Jakub Fischer, Ph.D. obhájil svou habilitační práci Měření produktivity: vypovídací vlastnosti ukazatelů vstupujících do propočtů a stal se 1. listopadu ve věku 30 let nejmladším docentem na VŠE.
 6. Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dlouholetá členka statistických kateder (od r. 1978) oslavila 19. února 2009 své 55. narozeniny. Vědecky působí zejména v oblasti národního účetnictví a hospodářské statistiky.
  24. září se dožívá 65 let zástupkyně vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Zabývá se různými metodami matematické statistiky, zejména neparametrickými a robustními metodami.
  12. října naše statistická obec oslaví 80. narozeniny prof. Ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc. Připomeňme alespoň, že patřil k „zakládajícím členům“ katedry statistiky VŠE a pracoval zde přesně půl století, z toho v letech 1962–1990 jako její vedoucí.
  Navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu se snad dožije 28. října svých 65. narozenin Ing. Prokop Závodský, CSc. Jubilant publikuje zejména v oboru dějin statistiky a ekonomického vysokého školství.
  15. listopad 2009 je dnem nedožitých 80. narozenin našeho významného matematického statistika, prof. Ing. Jiřího Likeše, DrSc. (1929–1994). Vysoká škola ekonomická si připomněla památku tohoto mezinárodně uznávaného vědce a prvního děkana Fakulty informatiky a statistiky 4. listopadu 2008 odhalením pamětní desky v předsálí jedné z největších poslucháren, která se od té doby nazývá Likešova aula.
 7. Po 44 letech svého působení na katedře statistiky (od r. 1990 na nově vzniklé katedře ekonomické statistiky) odešla 31. srpna do důchodu doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc. (* 1932), známá svými početnými pracemi z hospodářské a sociální statistiky.
 8. Vedením katedry ekonomické statistiky byl po odchodu doc. Moravové do důchodu pověřen od 1. září doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
 9. Katedra statistiky a pravděpodobnosti zaměstnává na počátku roku 2009 celkem 22 interních pedagogů – v tom 5 profesorů, 6 docentů, 9 odborných asistentů a 2 asistenty. Z toho 6 učitelů pracuje na katedře jen na částečný úvazek. Průměrný věk pracovníků činil na konci minulého roku 49,4 let (při výpočtu průměru byly hodnoty váženy velikostí úvazku). Na výuce se podílí (stav na začátku letního semestru 2008/09) i 5 vlastních interních doktorandů a 8 externistů.
  Kolektiv katedry ekonomické statistiky tvoří 6 interních pracovníků (2 profesoři, 1 docent a 3 odborní asistenti), z nichž 3 zastávají vysoké akademické funkce a zbývající 3 pracují jen na částečný úvazek. Průměrný věk činil 47,0 roků. Výuky se účastní i 3 interní doktorandi. Obě statistické katedry si podle potřeby ve výuce vypomáhají.
 10. Zahraniční cesty, především na vědecké konference:
  Únorové konference Aplimat 2008 v Bratislavě se zúčastnila s referátem Process Variance Models for Robust Design doc. Jarošová a s referátem Application of Lognormal Curves in Modeling of Wage Distributions Ing. Bílková. Doc. Blatná zde vystoupila s příspěvkem Robust Regression in Analysis of Internet Access in European Countries a doc. Trešl hovořil na téma Applications of Physics in Finance.
  Účastníci IV. International Conference on Applied Business Research v Akkře (Ghana) vyslechli v únoru příspěvek doc. Marka a Mgr. Vrabce The Trends of Income Distributions in Czech Republic in Year 1995–2007.
  Březnové konference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance se v Benátkách (Itálie) zúčastnil Ing. Zimmermann s příspěvkem IBNR Risk Modeling Based on Unaggregated Data.
  Na Mezinárodních vědeckých dnech v Nitře (Slovensko) v květnu přednesl Ing. Löster příspěvek Usage of Cluster and Discriminant Analysis for Description of Consumption of Diesel Fuel.
  Doc. Řezanková v červnu odcestovala do Hong Kongu na IEEE World Congress on Computational Intelligence, kde přednesla příspěvek Clustering Variables by Classical Approaches and Neural Network Boolean Factor Analysis.
  Mezinárodní konference CHAOS 2008 v Chanii (Řecko) se v červnu zúčastnila doc. Blatná s doc. Trešlem a přednesli zde příspěvek Chaotic Phenomena at Czech Capital Market.
  Mezinárodní Second Risk Management Conference v Singapuru se na přelomu června a července zúčastnil prof. Cipra.
  V červenci odjel na konferenci Nitrianské dni Ing. Löster s příspěvkem On-line verze statisticko-ekonomického slovníku.
  Doc. Marek přednesl na srpnové konferenci COMPSTAT´2008 v Portu (Portugalsko) příspěvek The Trend of Incomes in Czech Republic a kolektiv ve složení prof. Arlt, Ing. Arltová a Ing. Langhamrová příspěvek The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Year 1960–2006.
  Spoluorganizátorem již 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy, která se konala v srpnu v polské Wisle, byla pražská VŠE. Rektor Hindls a prorektorka Hronová se jako členové vědeckého výboru účastnili řízení konference, příspěvky přednesli: doc. Blatná (European Countries Analysis using Robust Regression Methods), doc. Trešl (Modelling of Volatility at Czech Financial Markets), Ing. Fischer s Ing. Mazouchem (Increasing Level of Education in Selected Central European Countries: a Certain Advantage?) a Ing. Závodský (Foundations of Statistical Description of “Austrian” Silesia). 12. ročník konference AMSE se koná 27.–28. srpna 2009 v Uherském Hradišti. Bližší informace na http://amse2009.vse.cz/.
  Na konferenci Applied Statistics v Ribnu (Slovinsko) v září přednesli příspěvek How to Valuate Attained Levels of Education? doc. Fischer s Ing. Mazouchem a doc. Fischer s Ing. Sixtou příspěvek Inclusion of Capital Services to the Productivity Measurement.
  V září se konala ve Wroclawi (Polsko) konference Quality of Life Improvement through Social Cohesion, na níž RNDr. Malá přednesla příspěvek Characteristics of the Residual Lifetime a Ing. Helman příspěvek Analysis of Seasonality in Selected Climatology Element Time Series in the Czech Republic.
  V Ráčkovej dolině (Slovensko) přednesla v září na konferenci ROBUST 2008 doc. Řezanková příspěvek Zjišťování optimálního počtu shluků ve statistických programových systémech.
  Na Konferenci Intergenerational Solidarity – Challenge Facing Modern Societies, která se konala v listopadu v Radenci (Slovinsko) měli příspěvek doc. Fischer s Ing. Mazouchem (Rising of Educational Attainment in Transitive European Countries: Is not the Catching up too Rapid?) a doc. Fischer s Ing. Sixtou (Statistical Models in National Accounts – Capital Services).
  V japonské Jokohamě přednesli v prosinci na konferenci Japanese Society of Computational Statistics příspěvky: doc. Marek s Mgr. Vrabcem (Confidence Intervals for Relative Frequency), doc. Fischer s Ing. Mazouchem (Investment in Education: How to Evaluate the Yields?) a s Ing. Sixtou (Increasing Productivity as a Possible Solution of Population Ageing: Measurement Issues) a Ing. Zimmermann (Reserve Risk Modelling of Unreported Claims Based on Unaggregated Data).
  S příspěvkem Srovnání modelů s alternativní vysvětlovanou proměnnou se prosincové konference Výpočtová štatistika v Bratislavě zúčastnila doc. Pecáková a s příspěvkem On-line slovník Ing. Löster.
  Ing. Zelený pobýval celý rok 2008 na studijním pobytu v European Central Bank ve Frankfurtu n. M.
 11. Pracovníci statistických kateder (nejvíce Ing. Löster) se významně podíleli na organizaci Mezinárodních statisticko-ekonomických dnů, konaných v září v Praze. Příspěvky, zejména k problematice vícerozměrných statistických metod, přednesli: doc. Řezanková, Ing. Fischer, Ing. Mazouch, Ing. Bílková ad.
  O účasti na některých dalších vědeckých konferencích v České republice uvádíme aspoň heslovité informace:
  Firma a konkurenční prostředí – březen – Brno (Ing. Fischer, Ing. Mazouch)
  Regionální demografie – květen – Praha (Ing. Fischer, Ing. Mazouch)
  Daně – Teorie a praxe – září – Brno (Ing. Fischer)
  Analýza dat II/2008 – listopad – Lázně Bohdaneč (prof. Řezanková)
  Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti – prosinec – Praha – doc. Fischer, Ing. Mazouch
 12. Grantové projekty, řešené v uplynulém roce:
  (Agentura, řešitelé ze stat. kateder, název projektu, doba řešení)
  GAČR, doc. Fischer (dále prof. Hindls, prof. Hronová, Ing. Sixta), Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky, 2007–2009
  Interní grantová agentura (IGA VŠE), Ing. Mazouch (dále doc. Fischer), Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva, 2007–2008
  IGA VŠE, Ing. Václavík, Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany, 2007–2008
  IGA VŠE, doc. Fischer (dále Ing. Mazouch), Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti, 2008–2009
  IGA VŠE, Ing. Mazouch, Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondů, 2008–2009
  IGA VŠE, Ing. Löster, Vícejazyčný elektronický slovník statistických, ekonomických a demografických pojmů, 2008–2009
  Grantové projekty, na nichž se pracovníci statistických kateder podíleli jako spoluřešitelé nebo členové řešitelských týmů:
  GAČR, Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé – doc. Arlt (řeš. prof. Mandel, VŠE, 2006–2008)
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Reprodukce lidského kapitálu – doc. Fischer a Ing. Mazouch (řeš. doc. Koschin, VŠE, 2006–2011)
  Ministerstvo dopravy, Stínové ceny externalit v oblasti dopravy (řeš. Ing. Sieber, VŠE, 2007–2010)
  Na léta 2009–2011 získala grant GA ČR Modelování demografických časových řad v České republice Ing. Arltová se svým kolektivem (prof. Arlt, Ing. Langhamrová).
 13. Studentům francouzského diplomu typu MBA na Francouzsko-českém institutu řízení přednášeli aplikace statistiky v managementu prof. Hindls a prof. Hronová. Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové přednáší prof. Hebák.
  Statistiku, resp. některé příbuzné disciplíny učí statistici z VŠE i na řadě soukromých vysokých škol. Jmenujme alespoň Bankovní institut vysokou školu (doc. Blatná, RNDr. Malá), Metropolitní univerzitu Praha (Ing. Závodský a RNDr. Malá), Soukromou vysokou školu ekonomických studií (zde doc. Trešl vedoucím katedry matematiky a informačních technologií), Vysokou školu finanční a správní (Ing. Bílková), Škoda auto – Vysokou školu (prof. Arlt a doc. Jarošová) a Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství (Ing. Závodský). Někteří přednášející zde vydali pro své studenty i učební texty.
  Prof. Hronová a doc. Marek přednášejí v Institutu Svazu účetních, doc. Marek a Mgr. Vrabec provádějí pravidelně školení pracovníků ČSÚ o statistickém softwaru.
 14. Statistici z VŠE vydali v uplynulém roce dvě knižní publikace:
  Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 538 stran.
  Pecáková, I.: Statistika v terénních průzkumech. Professional Publishing, Praha, 231 stran.
 15. Z početných funkcí, které zastávají pracovníci statistických kateder, jmenujme alespoň některé: Prof. Hindls je delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES) v Lucembursku. Prof. Hindls a prof. Hronová (členka řídicího výboru) jsou členy francouzské Association de Comptabilité Nationale.
  V Mezinárodním statistickém institutu (ISI) působí prof. Hindls, prof. Hronová, prof. Arlt a v některých sekcích i další pracovníci.
  Místopředsedou České statistické rady je prof. Seger, jejím členem též prof. Hindls.
  Ve výboru České statistické společnosti působí prof. Řezanková, doc. Blatná a Ing. Löster.
  Prof. Arlt se stal členem podoborové grantové komise GA ČR.
  Prof. Hronová byla jmenována členkou Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při Radě vlády pro výzkum a vývoj a členkou expertní skupiny OECD pro ekonomické aspekty zdravotní prevence, z dalších jejích funkcí jmenujme např. předsednictví odborné poroty soutěže Česká hlavička.
  Doc. Fischer je mj. členem předsednictva Rady vysokých škol, členem Akademického sněmu Akademie věd ČR a zastupuje Českou republiku v expertní skupině OECD Measurement of Progress of Societies.
  Několik pracovníků statistických kateder je členy vědeckých rad na jiných vysokých školách.
  Členkou výkonné rady a zástupkyní šéfredaktora Statistiky je prof. Hronová, v ediční radě časopisu působí prof. Hindls. Ve výkonné radě Politické ekonomie pracuje prof. Hronová a doc. Trešl, v ediční radě prof. Hindls (předseda) a prof. Arlt. Předsedkyní výkonné rady nově koncipovaného vědeckého časopisu VŠE Acta Oeconomica Pragensia je prof. Hronová, Ing. Arltová je editorkou, členy ediční rady jsou dále RNDr. Malá a doc. Pecáková. Předsedou výkonné rady Prague Economic Papers je prof. Arlt (dříve člen ediční rady), členem výkonné rady je Ing. Sixta. Prof. Hindls je též členem redakčních rad časopisů Ekonomika a informatika (Slovensko) a Czech Business Forum.
 16. V akademickém roce 2008/09 začali na Fakultě informatiky a statistiky studovat nově přijatí posluchači bakalářského studia oboru statistika a ekonometrie (36 studentů) a oboru statistické metody v ekonomii (54 studentů). Celkem je v akademickém roce 2008/09 zapsáno na bakalářské studium těchto oborů 206 posluchačů, na navazující magisterské studium oboru statisticko-pojistné inženýrství 13 posluchačů a na ucelené magisterské studium oboru statistické a pojistné inženýrství 88 posluchačů. Statistické katedry mají také svůj podíl na výuce oboru sociálně-ekonomická demografie, který garantuje katedra demografie. Pro studenty jiných fakult zajišťují statistické katedry výuku na vedlejších specializacích: pojistné inženýrství (společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví), analýzy sociálně ekonomických dat a spolupracují na výuce vedlejší specializace demografie a sociální analýza, jejímž garantem je katedra demografie.V roce 2008 získalo na VŠE inženýrský titul 22 statistiků.
  Posluchačů doktorského studia oboru statistika bylo k 31. prosinci 2008 celkem 42, z toho 7 interních. V uplynulém roce nikdo ze statistiků na VŠE neobhájil disertační práci a nezískal titul Ph.D.
 17. V roce 2008 probíhaly přednášky již 21. běhu čtyřsemestrálního Specializovaného statistického studia pro absolventy vysokých škol. Účastní se jich 16 posluchačů, převážně z ČSÚ, přednášejí většinou profesoři a docenti statistických kateder VŠE.