KSTP v roce 2013

Tato zpráva byla připravena ve spolupráci se členy tří statistických kateder Fakulty informatiky a statistiky VŠE a navazuje na podobné informační přehledy, publikované v časopise Statistika více či méně pravidelně v letech 1985-2010. Nemohla pochopitelně vyčerpat veškeré významnější aktivity těchto kateder, proto odkazujeme na průběžně aktualizované informace, které nalezne zájemce na webových stránkách jednotlivých pracovišť.

 1. Katedra statistiky a pravděpodobnosti (KSTP), katedra ekonomické statistiky (KEST) a katedra demografie (KDEM) vznikly k začátku studijního roku 1990/91 z původní katedry statistiky, založené již r. 1952. V rámci reorganizace VŠE vznikla 1. srpna 1991 nová Fakulta informatiky a statistiky (FIS), kam byly statistické katedry zařazeny.
Funkci vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti zastává prof. Richard Hindls, jeho zástupkyněmi jsou: prof. Hana Řezanková, doc. Dagmar Blatná a RNDr. Ivana Malá. Doc. Markéta Arltová je tajemnicí katedry. Katedra zaměstnává (na počátku letního semestru 2013/14) celkem 19 interních pedagogů – v tom 3 profesory, 5 docentů, 8 odborných asistentů a 3 asistenty. Z toho 3 učitelé pracují jen na částečný úvazek a další dva jsou zaneprázdněni svými akademickými funkcemi. Průměrný věk pracovníků činí 46,8 roku (při výpočtu průměru byly hodnoty váženy velikostí úvazku). Na výuce se podílí i 12 interních doktorandů a 9 externistů (včetně externích doktorandů).
Vedoucím katedry ekonomické statistiky je doc. Jakub Fischer, funkci tajemnice vykonává Ing. Kristýna Vltavská. Kolektiv katedry tvoří 6 interních pracovníků (1 profesor, 1 docent, 3 odborní asistenti a 1 vědecký pracovník), z nichž tři zastávají akademické funkce a další tři pracují jen na částečný úvazek. Průměrný věk činí 40,7 roku. Výuky se účastní i 2 interní doktorandi a 2 externisté.
Vedoucí katedry demografie je doc. Jitka Langhamrová, tajemníkem RNDr. Tomáš Fiala. Demografů pracuje na katedře celkem 6 (1 profesor, 2 docenti a 3 odborní asistenti), z toho 4 pouze na částečný úvazek. Průměrný věk činí 55,6 roku. Na výuce se podílí i 8 interních doktorandů a 1 externista. Všechny tři katedry si podle potřeby ve výuce vypomáhají.
Výsledky habilitačního a profesorského jmenovacího řízení na VŠE v oboru statistika mají v uplynulém roce jedinou položku – na základě habilitační práce Analýza vývoje a modelování mzdových a příjmových rozdělení lognormálními křivkami, využití metody L-momentů byla s účinností od 1. listopadu 2013 jmenována docentkou Ing. Diana Bílková.

2. Statistikové zastávali i v minulém roce na VŠE řadu významných akademických funkcí. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. byl již osmým rokem rektorem VŠE (do 31. I. 2014). Funkci prorektorky pro vědu a výzkum zastávala prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. Prorektorem pro strategii byl doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Kvestorem VŠE je již od r. 2007 Ing. Libor Svoboda, v 80. a 90. letech člen katedry statistiky.
Děkanem Fakulty informatiky a statistiky je doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Dne 4. prosince 2013 byl akademickým senátem fakulty jednomyslně zvolen i na další období, končící 28. února 2018. Funkci proděkana pro pedagogickou činnost vykonává prof. Ing. Josef Arlt, CSc. Proděkanem pro zahraniční styky a rozvoj je Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Statistiky v Akademickém senátu VŠE zastupuje prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., která je zároveň předsedkyní Akademického senátu FIS, dalšími členy fakultního senátu jsou doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. a Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Ve Vědecké radě VŠE v minulém roce zasedali: prof. Hindls, prof. Hronová, doc. Fischer a doc. Marek. Členy Vědecké rady FIS byli: prof. Arlt, prof. Hindls, prof. Hronová, prof. Řezanková, prof. Seger, doc. Fischer, doc. Langhamrová, doc. Marek a Ing. Mazouch.

3. 19. února 2014 oslavila 60. narozeniny prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., rozvíjející na VŠE již od r. 1978 především hospodářskou statistiku a národní účetnictví. Je autorkou či spoluautorkou mnoha desítek významných monografií, učebnic, skript, vědeckých článků etc. s nemalým ohlasem v zahraničí, kde získala nejen čestný doktorát, ale i Palmes Académiques, vysoké státní vyznamenání v oblasti vědy a školství, udělené předsedou francouzské vlády.
24. září si připomeneme 70. narozeniny doc. Ing. Dagmar Blatné, CSc., která na VŠE pracuje od r. 1991, poslední dvě desetiletí jako zástupkyně vedoucího katedry. Ze statistické metodologie se zaměřuje zejména na neparametrické a robustní metody.
28. října se snad dožije téhož věku Ing. Prokop Závodský, CSc. Jubilant publikuje zejména v oboru dějin statistiky a ekonomického vysokého školství.
Připomeňme zde též kulatá výročí osobností, které se významně zasloužily o rozvoj statistiky na VŠE. 31. května uplyne 100 let od narození prof. Ing. Benedikta Kordy, DrSc. (+ 2010), předního představitele statistiky na VŠE v 50. letech (vedoucí katedry v letech 1955-1959, krátce i děkan tehdejší Fakulty statistiky). R. 1959 pak založil na VŠE katedru a studijní obor, zabývající se ekonometrií a operačním výzkumem.
Prof. Ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc., který se 12. října dožívá 85 let, netřeba naší statistické obci představovat. Stál u zrodu katedry statistiky na VŠE, kde pak pracoval rovných 50 let, z toho 28 let byl jejím vedoucím. Za vynikající zásluhy o statistiku se stal v loňském roce historicky prvním nositelem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE.
15. listopadu si Fakulta informatiky a statistiky připomene 85. výročí narození svého prvního děkana prof. Ing. Jiřího Likeše, DrSc. a 25. listopadu bohužel i 20. výročí jeho úmrtí. Jméno tohoto mezinárodně uznávaného vědce nese od r. 2008 jedna z největších poslucháren na VŠE.

4. V akademickém roce 2013/14 začali na FIS studovat nově přijatí posluchači bakalářských oborů: statistika a ekonometrie (22 studentů), statistické metody v ekonomii (33 studentů) a sociálně ekonomická demografie (52 studentů). Celkem je na bakalářské studium těchto oborů zapsáno 269 posluchačů (53 + 86 + 130). Na navazujícím magisterském studiu oboru statisticko-pojistné inženýrství je zapsáno 67 posluchačů, na oboru ekonomická demografie 49. Poslední 3 posluchači ještě dokončují dřívější pětileté magisterské studium oboru statistické a pojistné inženýrství.
Pro studenty jiných oborů zajišťují statistické katedry výuku na 4 vedlejších specializacích: analýzy sociálně ekonomických dat, demografie a sociální analýza, kvantitativní analýza a pojistné inženýrství.
V roce 2013 získalo na VŠE inženýrský titul 28 statistiků, z toho 4 s červeným diplomem.

5. Posluchačů doktorského studia oboru statistika je v současné době (na začátku letního semestru akademického roku 2013/14) celkem 47 (z toho 12 má přerušené studium) – 19 v prezenční a 28 v kombinované formě. Školitelé z KSTP vedou 29 doktorandů, z KEST 9 a z KDEM rovněž 9. V roce 2013 obhájili své disertace a získali titul Ph.D. v oboru statistika dva doktorandi.

6. V roce 2013 končil již 24. běh čtyřsemestrálního Specializovaného statistického studia pro absolventy vysokých škol. Účastnilo se ho 11 posluchačů, převážně z ČSÚ. V září byl pak zahájen 25. běh, na nějž bylo přijato 12 studentů. Přednášejí většinou profesoři a docenti statistických kateder VŠE.

7. Grantové projekty, řešené v uplynulém roce:
(Agentura, řešitelé a členové týmů ze statistických kateder, název projektu, doba řešení)
MŠMT (výzkumný záměr), prof. Hindls (dále prof. Hronová a doc. Fischer), Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování, 2007-2013.
GA ČR (Projekt Excelence), prof. Arlt (dále doc. Arltová a doc. Marek), DYME – Dynamické modely v ekonomii, 2012-2018.
GA ČR (postdoktorský grant), Mgr. Bašta, Modelování finančních a ekonomických časových řad – aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod, 2012-2014.
GA ČR, doc. Fischer (dále prof. Hindls, prof. Hronová, Ing. Sixta, Ing. Vltavská, Ing. Musil a Ing. Zeman), Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou, 2013-2015.
GA ČR, spoluřešitelem Ing. Mazouch (dále Ing. Zimmermann), Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce, trendy, 2012-2016.
GA ČR (postdoktorský grant), RNDr. Pechholdová, Analýza komorbidity v České republice pomocí vícečetných příčin úmrtí, 2013-2015.
TA ČR, spoluřešitelem doc. Fischer (dále Ing. Duspivová, Ing. Mazouch, Ing. Vltavská, Ing. Zelený), Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR, 2012-2013.
FRVŠ, Mgr. Pastorek, Úvod do teorie popisné statistiky s využitím programovacího jazyka Visual Basic for Application – Inovace cvičení předmětu Statistika 1, 2013.
IGS VŠE, Ing. Löster, Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohách, 2013.
IGS VŠE, Mgr. Pastorek, Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat, 2013
IGS VŠE, Ing. Vltavská, Využití DSGE modelů v národních účtech, 2013-2014.
IGS VŠE, Ing. Mazouch (dále Ing. Švarcová), Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011, 2013-2014.
IGS VŠE, doc. Fischer (dále Ing. Helman, Ing. Hudrlíková, Ing. Mazouch, Ing. Petkovová a Ing. Zeman), Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů, 2012-2013.
IGS VŠE, Ing. Čabla, Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize, 2012-2013.
IGS VŠE, Ing. Dotlačilová, Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR, 2013-2014.
IGS VŠE, členové řešitelského týmu z FIS: Ing. Závodský a Ing. Šimpach, Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze, 2012-2013.

8. Statistikové z VŠE pracovali v uplynulém roce v programových výborech mezinárodních vědeckých konferencí:
Application of Mathematics and Statistics in Economy (AMSE), Gelachov (Slovensko) – prof. Hindls a prof. Hronová
International Days of Statistics and Economics (MSED), Praha – prof. Řezanková, doc. Langhamrová, Ing. Löster
Reproduction of Human Capital (RELIK), Praha – doc. Langhamrová, prof. Pavlík, doc. Průša, Ing. Löster
Applied Informatics Econometrics Statistics Accounting (AIESA), Bratislava – doc. Marek
V programových výborech dalších pěti mezinárodních konferencí působila prof. Řezanková, ve třech doc. Fischer a v jedné doc. Langhamrová.

9. V uplynulém roce vydali statistikové na VŠE následující knižní monografie a učebnice:
HEBÁK, Petr; JAROŠOVÁ, Eva; PECÁKOVÁ, Iva; PLAŠIL, Miroslav; ŘEZANKOVÁ, Hana; VILIKUS, Ondřej; VLACH, Petr. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Praha: Informatorium, 877 s.
MALÁ, Ivana. Statistické úsudky. Praha: Professional Publishing, 260 s.
MAREK, Luboš; PECÁKOVÁ, Iva; VRABEC, Michal; LÖSTER, Tomáš; ČABLA, Adam. Statistika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 403 s.
Pro posluchače VŠE vyšla také skripta:
ŘEZANKOVÁ, Hana; LÖSTER, Tomáš. Základy statistiky. Praha: Oeconomica, 96 s.
LANGHAMROVÁ, Jitka; ŠIMPACH, Ondřej. Základy demografie. Praha: Oeconomica, 121 s.
Dále vydali pracovníci tří statistických kateder (včetně doktorandů) 76 recenzovaných článků (z toho 21 v časopisech evidovaných v databázi Web of Science a Scopus), 92 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí (z toho 7 z konferencí sledovaných v CPCI) a 49 jiných publikací.

10. Prof. Hindls, prof. Hronová, prof. Řezanková, prof. Pavlík, doc. Fischer, doc. Marek a doc. Průša jsou (často dlouholetými) členy vědeckých rad celkem 15 předních českých a slovenských vysokých škol, resp. jejich fakult.
Z dalších významných funkcí statistiků z VŠE jmenujme alespoň některé: Místopředsedou České statistické rady je prof. Hindls. Doc. Fischer zastává funkci předsedy Rady vysokých škol (fakultu zde zastupuje doc. Langhamrová), prof. Arlt je členem Akreditační komise České republiky. Prof. Hronová je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (poradní orgán vlády ČR) a členkou Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny.
Statistikové z VŠE jsou také členy redakčních a edičních rad významných vědeckých a odborných časopisů. Jedná se o Statistiku (prof. Hronová – šéfredaktor, prof. Hindls, prof. Řezanková, doc. Fischer a doc. Marek), Politickou ekonomii (prof. Hindls – předseda ediční rady, prof. Hronová a doc. Marek), Prague Economics Papers (prof. Hindls – předseda redakční rady, prof. Arlt – předseda výkonné rady a Ing. Sixta), Acta Oeconomica Pragensia (doc. Arltová- editor, prof. Hronová, doc. Pecáková, doc. Průša a RNDr. Malá), Demografii (prof. Pavlík, doc. Arltová, doc. Langhamrová, RNDr. Fiala a Ing. Miskolczi), Fórum sociální politiky (doc. Průša – předseda redakční rady, doc. Langhamrová), Forum Statisticum Slovacum (prof. Řezanková), Journal of Economics and Social Research (Slovensko – doc. Fischer), Silesian Statistical Revue (Polsko – prof. Hronová) a dalších 5 titulů.

11. Závěrem připomeňme alespoň výběrově činnost statistiků v mezinárodních i českých vědeckých společnostech. Prof. Arlt a doc. Fischer jsou členy International Statistical Institute (ISI), další pracují v jeho sekcích – především International Association for Statistical Education (IASE – prof. Hindls, prof. Hronová, doc. Fischer) a International Association for Statistical Computing (IASC – prof. Řezanková a doc. Marek).
Prof. Hronová je členkou řídicího výboru Association de Comptabilité Nationale v Paříži, Ing. Sixta působí v International Input-Output Association (IIOA) ve Vídni, prof. Pavlík v European Association for Population Studies (EAPS) v Haagu, doc. Langhamrová, RNDr. Pechholdová, RNDr. Fiala, Ing. Miskolczi, Ing. Dotlačilová, Ing. Langhamrová a Ing. Šimpach v International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) v Paříži ad.
Většina pracovníků statistických kateder je činná v České statistické společnosti (prof. Řezanková předsedkyně, Ing. Löster hospodář, doc. Blatná členka výboru), mnozí též v České demografické společnosti (doc. Langhamrová místopředsedkyně). Řada statistiků z VŠE působí i v dalších vědeckých společnostech: v České společnosti ekonomické (doc. Fischer členem předsednictva a výkonného výboru), v České ekonometrické společnosti, ve Společnosti pro dějiny věd a techniky, v Jednotě českých matematiků a fyziků, v České geografické společnosti, v České politologické společnosti, Slovenské štatistické a demografické spoločnosti a dalších.