Historie katedry

Katedra statistiky byla založena 1. srpna 1952 na tehdejší Hospodářské fakultě Vysoké školy politických a hospodářských věd. Když z této fakulty vznikla 1. 9. 1953 Vysoká škola ekonomická, stala se její součástí i Fakulta statistiky se stejnojmennou katedrou a oborem statistika na denním i dálkovém studiu. R. 1958 byla katedra zařazena na Fakultu politické ekonomie (od r. 1968 se nazývala Národohospodářská). Během let se z katedry vydělila katedra výpočetní a organizační techniky (předchůdce dnešních informatických kateder) a katedra vědeckého programování (dnes ekonometrie). Při polistopadové reorganizaci VŠE (r. 1990) se katedra rozdělila na katedru statistiky a pravděpodobnosti (sem přešla většina pedagogů) a menší katedry ekonomické statistiky a demografie. Všechny se staly součástí nově vzniklé Fakulty informatiky a statistiky.

Členové katedry jsou autory mnoha desítek učebnic, skript a vědeckých sborníků, jakož i velkého počtu statí v domácích a zahraničních vědeckých časopisech. Řada pedagogů se uplatnila ve vysokých akademických funkcích: prof. Cyhelský a prof. Kaňoková jako prorektoři; po r. 1989 se stal prorektorem doc. Žváček (1991) a po jeho úraze prof. Seger. Profesor Seger byl dvakrát (1993, 1996) zvolen rektorem VŠE a v jednom volebním období děkanem FIS (2006-2010). Ve druhém volebním období ve funkci rektora VŠE je prof. Hindls (2006-2010 a 2010-2014), který byl i dvakrát zvolen děkanem FIS (na období 2001- 2004 a 2004-2007). V současné době je děkanem FIS doc. Marek (2010-2014). Dnes již zesnulý prof. Likeš byl zvolen prvním předsedou Akademického senátu VŠE (1990) a poté dvakrát děkanem (1991, 1994). Doc. Blatná byla několik volebních období předsedkyní akademického senátu FIS (1998-2009). V polistopadové době působili ve vysokých funkcích ve státní statistické službě prof. Jílek (místopředseda FSÚ 1990-1992) a doc. Souček (předseda ČSÚ 1990-1993).

Vzpomeňme zde krátce i některých zemřelých členů katedry: významného hospodářského statistika doc. Josefa Kašpara (1929-1968), nadějného pedagoga doc. Jiřího Kejkulu (1943-1982), autora řady učebnic teorie pravděpodobnosti doc. Jaroslava Hátleho (1928-1987), věhlasného matematického statistika prof. Jiřího Likeše (1929-1994), zakladatele demografického oboru na VŠE prof. Vladimíra Roubíčka (1930–2005) a jeho nástupce ve funkci vedoucího katedry demografie doc. Felixe Koschina (1946-2009) a významného badatele v oboru statistické prognostiky prof. Josefa Kozáka (1931–2005).

Vedoucí katedry – v letech:

František Herbst (1952-1953)
Eduard Link (1953-1955)
Benedikt Korda (1955-1959)
Jaromír Walter (1959-1961)
Josef Kašpar (1961-1962)
Lubomír Cyhelský (1962-1990)
Petr Hebák (1990-1992)
Richard Hindls (1992-dosud)
(v letech 2001-2006, kdy byl prof. Hindls děkanem a od roku 2006 rektorem, jej ve vedení katedry zastupoval prof. Jan Seger, v letech 2006-2010 byl vedením katedry pověřen doc. Luboš Marek)