Přijímací řízení na doktorské studium

Na doktorském studijním oboru Statistika se do studia přijímají především absolventi statistických specializací. Uchazeči musí u přijímací zkoušky prokázat znalosti ze statistiky v rozsahu státní závěrečné zkoušky pro magisterský studijní obor Statistika.

Součástí dokumentů, které musí být dodány k přijímacímu řízení, je  představa o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1–2 stran v anglickém jazyce.

Bližší informace a termíny k přijímací zkoušce na doktorské studium lze získat na webových stránkách Fakulty informatiky a statistiky.

Obecné informace pro přijímací zkoušky na doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou uvedeny na webových stránkách oddělení vědy a výzkumu VŠE.

Okruhy otázek a literatura k přijímací zkoušce pro obor Statistika lze nalézt na webových stránkách pro doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze.