Otázky ke státní závěrečné bakalářské zkoušce

Obory Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie

Student odpovídá na jednu otázku z čísel 1-20 a jednu z čísel 21-40.

 1. Pravděpodobnost a její vlastnosti; klasická, statistická a geometrická definice pravděpodobnosti.
 2. Popis rozdělení spojité a diskrétní náhodné veličiny.
 3. Momentové a kvantilové číselné charakteristiky náhodné veličiny.
 4. Pravděpodobnostní rozdělení diskrétní náhodné veličiny (alternativní, binomické, hypergeometrické, Poissonovo, geometrické, negativní binomické).
 5. Pravděpodobnostní rozdělení spojité náhodné veličiny (exponenciální, normální, logaritmickonormální, rovnoměrné).
 6. Náhodný vektor, popis rozdělení (sdružené rozdělení, marginální rozdělení, podmíněná rozdělení), charakteristiky náhodného vektoru.
 7. Vícerozměrná pravděpodobnostní rozdělení. Dvojrozměrné normální rozdělení a multinomické rozdělení (definice, vlastnosti, použití).
 8. Centrální limitní věta, zákon velkých čísel a jejich použití.
 9. Náhodný výběr a jeho vlastnosti, statistiky a jejich rozdělení (výběrová rozdělení).
 10. Bodový odhad a jeho vlastnosti. Metody konstrukce odhadu.
 11. Maximálně věrohodný odhad, jeho vlastnosti a použití. Odhad parametrických funkcí.
 12. Intervalový odhad – konstrukce, interpretace, vlastnosti. Intervalový odhad pro střední hodnotu rozdělení na základě velkého výběru.
 13. Bodové a intervalové odhady parametrů normálního rozdělení.
 14. Základní pojmy testování hypotéz, metody konstrukce testů. Test o střední hodnotě ve velkém výběru.
 15. Testy o parametrech normálního rozdělení jeden a dva výběry (párové a nezávislé).
 16. Chí-kvadrát test dobré shody.
 17. Průměry – způsoby výpočtu, vlastnosti, příklady použití.
 18. Základní míry polohy a variability pro proměnné nominální, ordinální a kvantitativní.
 19. Data, typy proměnných, úpravy (chybějící pozorování) a příprava k analýze (identifikace odlehlých a extrémních hodnot). Popisná statistika.
 20. Klasifikace indexů. Bazické a řetězové indexy. Individuální a složené indexy (rozklad indexu proměnlivého složení). Souhrnné indexy a jejich využití v současné statistické praxi.
 21. Jednofaktorová analýza rozptylu.
 22. Regresní a korelační analýza (jednoduchá regrese, pořadová korelace, vícenásobná regrese, míry síly závislosti).
 23. Třídění časových řad a jejich charakteristiky, dekompozice časových řad.
 24. Modelování trendu v časových řadách (deterministické modely, adaptivní metody).
 25. Identifikace a modelování sezónnosti v časových řadách.
 26. Stochastické modely časových řad.
 27. Výběrová statistická šetření – možnosti realizace (druhy výběrů, velikost vzorku, způsoby zjišťování,   možné chyby při sběru dat atd.)
 28. Možnosti prezentace dvojrozměrného a vícerozměrného třídění kategoriálních proměnných (tabulky, grafy, statistiky)
 29. Testy nezávislosti dvou kategoriálních proměnných (podmínky přibližných testů, postupy v případě jejich nedodržení)
 30. Měření asociace dvou kategoriálních proměnných (různé přístupy ke konstrukci statistik, interpretace)
 31. Testy hypotéz o populačních relativních četnostech na základě jednoho vzorku a dvou vzorků
 32. Obecný přehled vícerozměrných statistických metod
 33. Význam dlouhodobých a krátkodobých zjišťování, příklady zjišťování v současné statistické praxi.
 34. Metody odhadu hrubého domácího produktu, vztah HDP k dalším makroekonomickým agregátům.
 35. Různé metodické přístupy a statistická šetření v oblasti ekonomické aktivity obyvatelstva.
 36. Různé metodické přístupy v oblasti mezd, analytické využití výsledků.
 37. Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životní úrovně.
 38. Různé přístupy k odhadu produktivity.
 39. Demografická struktura obyvatelstva. Stárnutí absolutní, relativní, populační typy. Projekce obyvatelstva komponentní metodou. Využití jejích výsledků.
 40. Porodnost, plodnost, úhrnná plodnost, čistá a hrubá míra reprodukce. Úmrtnost, kojenecká úmrtnost, smrtnost, smrtelnost. Migrace a její charakteristiky. První demografická revoluce, druhý demografický přechod.

Literatura:

 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E. Analýza ekonomických časových řad s příklady. 2. vyd. Oeconomica, Praha, 2004.
 • Hindls,R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha. 2007.
 • Jílek, J., Moravová, J. Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům. Futura. Praha 2007.
 • Malá, I. Statistické úsudky. Professional Publishing, Praha.  2013.
 • Marek, L. Pravděpodobnost. Professional Publishing, Praha.  2012.
 • Pecáková, I. Statistika v terénních průzkumech, Professional Publishing, Praha. 2008.
 • Roubíček, V. Úvod do demografie. Codex Bohemia. Praha. 1997.
 • Řezanková, H., Löster, T. Úvod do statistiky. Oeconomica, Praha. 2012.