Otázky k souborné zkoušce z VS 4AD Analýza sociálně ekonomických dat

Student v rámci souborné zkoušky odpovídá na jednu otázku z čísel 1-7, jednu z čísel 8-14 a jednu z čísel 15-21.

 1. Základní charakteristiky a míry dynamiky v časových řadách.
 2. Modelování trendu časových řad (deterministický trend, adaptivní metody).
 3. Modelování sezónnosti časových řad (modely sezónnosti, adaptivní metody).
 4. Stochastické lineární modely stacionárních a nestacionárních časových řad (AR, MA, ARMA, ARIMA).
 5. Výstavba modelů v Boxově-Jenkinsově metodologii.
 6. Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR).
 7. Kointegrace v časových řadách.
 8. Klasický lineární regresní model, odhad regresních parametrů metodou nejmenších čtverců, vlastnosti odhadu.
 9. Testy hypotéz o regresních parametrech a intervaly spolehlivosti pro regresní parametry v klasickém lineárním regresním modelu odhadnutém metodou nejmenších čtverců. Test obecné lineární hypotézy.
 10. Odhad podmíněné střední hodnoty a předpověď nového pozorování v klasickém lineárním regresním modelu a jejich vlastnosti.
 11. Model jednofaktorové analýzy rozptylu jako regresní model a opakovaná pozorování.
 12. Diagnostika reziduí. Detekce heteroskedasticity a autokorelace chybové složky. Důsledky a řešení problému heteroskedasticity a autokorelace chybové složky (sandwichové odhady směrodatných chyb, metoda zobecněných nejmenších čtverců, transformace).
 13. Dopad nekorektní specifikace regresní funkce na přesnost předpovědi, různá kritéria pro posouzení předpovědních schopností regresních modelů, metody výběru vysvětlujících proměnných (krokové metody, expertní úsudek apod.).
 14. Transformace proměnných v regresní analýze, polynomická regrese, regresní spliny.
 15. Individuální jednoduché a složené indexy (rozklad indexu proměnlivého složení). Souhrnné indexy a jejich využití v současné statistické praxi.
 16. Význam dlouhodobých a krátkodobých zjišťování, příklady zjišťování v současné statistické praxi.
 17. Metody odhadu hrubého domácího produktu, vztah HDP k dalším makroekonomickým agregátům.
 18. Různé metodické přístupy a statistická šetření v oblasti ekonomické aktivity obyvatelstva.
 19. Různé metodické přístupy v oblasti mezd, analytické využití výsledků.
 20. Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životní úrovně.
 21. Různé přístupy k odhadu produktivity.Literatura:
  • Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing. Praha 2009.
  • Jílek, J., Moravová, J.: Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům. Futura. Praha 2007.
  • Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (tři díly). Informatorium. Praha 2005, 2007 nebo Hebák, P. a kol. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Informatorium, Praha 2013.