Otázky k souborné zkoušce z VS 4KA Kvantitativní analýza

Student v rámci souborné zkoušky odpovídá na jednu otázku z čísel 1-7, jednu z čísel 8-14 a jednu z čísel 15-21.

 1. Popis rozdělení spojité a diskrétní náhodné veličiny; momentové a kvantilové číselné charakteristiky náhodné veličiny.
 2. Náhodný vektor, popis rozdělení (sdružené rozdělení, marginální rozdělení, podmíněná rozdělení); charakteristiky náhodného vektoru.
 3. Centrální limitní věta, zákon velkých čísel a jejich použití.
 4. Bodový odhad a jeho vlastnosti. Metody konstrukce odhadu. Maximálně věrohodný odhad, jeho vlastnosti a použití. Odhad parametrických funkcí.
 5. Intervalový odhad – konstrukce, interpretace, vlastnosti. Intervalový odhad pro parametry normálního rozdělení a alternativního rozdělení (velký výběr).
 6. Základní pojmy testování hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení jeden a dva výběry (párové a nezávislé).
 7. Testy o parametru alternativního rozdělení (jeden a dva výběry, velký výběr). Chí-kvadrát test dobré shody.
 8. Jednofaktorová analýza rozptylu.
 9. Jednoduchá regresní analýza
 10. Vícenásobná regresní analýza
 11. Třídění časových řad a jejich charakteristiky, dekompozice časových řad.
 12. Modelování trendu v časových řadách (deterministické modely, adaptivní metody).
 13. Identifikace a modelování sezónnosti v časových řadách.
 14. Stochastické modely časových řad.
 15. Výběrová statistická šetření – možnosti realizace (druhy výběrů, velikost vzorku, způsoby zjišťování, možné chyby při sběru dat atd.).
 16. Možnosti prezentace jednorozměrného a vícerozměrného třídění kategoriálních proměnných (tabulky, grafy, statistiky).
 17. Testy nezávislosti dvou kategoriálních proměnných (podmínky přibližných testů, postupy v případě jejich nedodržení).
 18. Měření asociace dvou kategoriálních proměnných (různé přístupy ke konstrukci statistik, interpretace).
 19. Různé testy hypotéz o populačních relativních četnostech v jedné populaci.
 20. Testy hypotéz o populačních relativních četnostech ve dvou a více populacích.
 21. Obecný přehled vícerozměrných statistických metod.

Literatura:

 • Arlt, J., Arltová, M. , Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. 2. vyd. Oeconomica. Praha 2004.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing. Praha 2009.
 • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing. Praha 2007.
 • Marek, L.: Pravděpodobnost. Professional Publishing. Praha 2012.
 • Pecáková, I.: Statistika v terénních průzkumech. Professional Publishing. Praha 2008.