Pozvánka na přednášku prof. Rudolfa Zimky

Dne 3.12.2013 se koná od 13 h v zasedací místnosti rektora přednáška prof. RNDr. Rudolfa Zimky, CSc. z UMB v Banské Bystrici na téma: Je možné zabezpečiť medzigeneračnú spravodlivosť v ekonomikách s vyčerpateľnými zdrojmi?

Abstrakt přednášky:

Od polovice minulého storočia dochádza v celosvetovom rozsahu k obrovskému plytvaniu vzácnymi nerastnými surovinami. Ako prvý na to verejne upozornil ekonóm H. Hotelling v roku 1931. Problematike, ako narábať s vyčerpateľnými surovinami, aby z nich mali úžitok aj všetky budúce generácie a bola zachovaná medzigeneračná spravodlivosť vzhľadom na spotrebu statkov, sa venujú viacerí významní ekonómovia. K základným výsledkom v tejto oblasti patrí zistenie J. M. Hartwicka (1977): Ak sa renta z vyťažených nerastných surovín používa výhradne na akumuláciu obnoviteľného kapitálu, potom spotreba statkov je konštantná pre všetky generácie. V prednáške bude spomenutá história riešenia tejto problematiky, uvedené základné výsledky a tiež príspevok slovenských matematikov v tejto oblasti.