Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2012

Pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 26. 4. 2012. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • státní zkoušky se budou konat 11. a 12. června 2012 (podle počtu přihlášených) a obhajoby diplomových prací dne 14. června 2012,
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do konce května t.r.
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 10. května 2012 (11,30 hodin) na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být řádně vložena v ISIS.

Děkujeme za pochopení.